ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

Frequently Asked Questions

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုရသည့် ဘာသာရပ်အားလုံး၏ အောင်မှတ်မှာ ၄၀ မှတ် ဖြစ်တယ်။

- လက်မှတ်ရပြည်သူစာင်းကိုင်သင်တန်းကို အမှတ် ၁/၁၉၊ သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ ပြည်ထောင်စုစာင်းစစ်ချုပ်ုံး၊ န်ကုန်သင်တန်းကျောင်း၊ အလုံမြို့နယ်တွင် တက်ောက်နိုင် ပါတယ်။

- လက်မှတ်ရပြည်သူစာင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်းမှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ (B.com ) (သို့မဟုတ်) စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ (B.Act) စာမေးပွဲများကို ဖြေဆိုအောင်မြင်သူ (နောက် ဆက်တွဲစာမေးပွဲများဖြင့် အောင်မြင်သူများမပါ) နှင့်

- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းစာမေးပွဲကို ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ထားပြီး လက်မှတ်ရပြည်သူစာင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများ စာရင်း တွင် ပါဝင်သူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါယ်။

- စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ (B.com) (သို့မဟုတ်) စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ (B.Act) ရရှိထားသူဖြစ်ပါက ဘွဲ့လက်မှတ်(မူရင်း+မိတ္တူ)အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (မူရင်း+ မိတ္တူ) များတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊

- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းစာမေးပွဲကို ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ထားပြီး လက်မှတ်ရပြည်သူစာင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများ စာရင်း တွင် ပါဝင်သူဖြစ်ပါက ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) အောင်လက်မှတ်/ထောက်ခံစာ (မူရင်း+မိတ္တူ) များတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး

- နိုင်ငသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မူရင်း+မိတ္တူ)၊ ပြည်ထောင်စုစာင်းစစ်ချုပ်ုံးမှ ဝန်ထမ်းဖြစ် ပါက ရုံးအကြီးအကဲ၏ ဝန်ထမ်းဖြစ်ေကြာင်း ထောက်ခံချက်၊ ပတ်စပိုအရွယ် ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားရပါမယ်။

- လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာင်းကိုင်သင်တန်းကို ပန်တမ်းဝင် ရုံးပိတ်ရက်များမှအပ တနင်္လာ နေ့မှ သောကြာနေ့အထိ နေ့စဉ်နံနက် ရး၀၀ နာရီမှ ၈း၅၀ထိ၊ စနေနေ့တွင် နံနက် ရး၀၀ နာရီမှ ၁း၅၀ နာရီထိ တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

- လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာင်းကိုင် သင်တန်းကို ပထမပိုင်းနှင့် ဒုတိယပိုင်း ဟူ၍ ()ပိုင်း တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ီး တစ်ပိုင်းစီ၏ သင်တန်းကာလမှာ တစ်နှစ်ဖစ်ပါတယ်။

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်းတွင်-

- Advanced Accounting- I

- Cost and Management Accounting- I

- Business Mathematics & Statistics

- Commercial law

- Auditing- I

- Service Regulation & Financial Regulation ဘာသာရပ်များကို သင်ကြား

ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

စီးပွားရေးဥပဒေ (Commercial law) ၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း (Service Regulation & Financial Regulation) ဘာသာရပ်မှလွဲ၍ ကျန်ဘာသာရပ် ၄-ခုကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း)သင်တန်းတွင်

- Advanced Accounting- II

- Cost and Management Accounting –II

- Taxation

- Auditing-II

- Business Analysis

- Financial Knowledge and Current Economic Affairs ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Taxation ဘာသာရပ်မှလွဲ၍ ကျန်ဘာသာရပ် ၅-ခုကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဖြေဆိုရသည့် ဘာသာရပ်အားလုံး၏ အောင်မှတ်မှာ ၅၀ မှတ်ဖြစ်ပြီး ဘာသာရပ် ခုလုံး အနည်းဆုံး ၅၀ မှတ်စီရမှာသာလျှင် စာမေးပွဲကို အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

- သင်တန်းေကြး ၂၅,၀၀၀ကျပ်၊ မှတ်ပုံတင်ေကြ,၀၀၀ကျပ်၊ လျှောက်လွှာေကြး ၁၀၀ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၂၈,၀၀ကျပ်၊ ပေးသွင်း၍ နိုင်ငသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူပတ်စပိုအရွယ် ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံတို့နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားရပါမယ်။

- လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းကို (ပထမပိုင်း) တစ်နှစ်၊ (ဒုတိယပိုင်း) တစ်နှစ်၊ စုစုပေါင်းနှစ်နှစ် တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလအတွင်း နုတ်ထွက်ပါက လျော်ကြေး ၃၀,၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်သုံးသောင်းတိတိ) ပေးလျော်ရန် ကနဦးကတိခံဝန်ကို ကြိုတင်ချုပ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။

- လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း ပထမ ၅ လပြီးဆုံးချိန်၌ ဘာသာရပ်အသီးသီး တွင် သင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ၆၀% ပြည့်မီခြင်းရှိမရှိ တွက်မှာဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ် ၆၀% မပြည့်မီသည့် သင်တန်းသားများအား ကျောင်းမှန်မှန်တက်ရန် သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။

- သင်တန်းကာလ ၁၀ လပြီးဆုံးချိန်၌ ဘာသာရပ်အသီးသီးတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ၆၀% ပြည့်မီခြင်းရှိမရှိ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံတွက်မှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် (နောက်ဆုံးအကြိမ်) ၆၀% မပြည့်မီသည့် သင်တန်းသားများအား စာမေးပွဲကို ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ စာမေးပွဲတစ်ကြိမ် ကျအဖြစ် သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။

- လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ၆၀% ပြည့်မီ ခြင်းမရှိသည့်သူများသည် သင်တန်းဆက်လက် တက်ရောက်လိုပါက နောက်ထပ် ကပ်လျက်ရှိသည့်သင်တန်းတွင် သင်တန်းကြေးပေးသွင်း၍ ပြန်လည်တက်ရောက် ရပါမယ်။ ထိုသင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခြင်းမပြုပါက နောက်ထပ်စာမေးပွဲတစ်ကြိမ် ကျအဖြစ် သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။

- အပိုင်းတစ်ပိုင်းလျှင် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သော စာမေးပွဲ ၄ ကြိမ်သာ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း ပီးဆုံးပါက လက်မှတ်ရပြည်သူ စာင်းကိုငစာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ် (Certified Public Accountant Examination Passed Certificate) ကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီပလိုမာစာင်းကိုငသင်တန်းကိုုံအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာင်းစစ်ချုပ်ုံး၊ နေပြည်တော်သင်တန်ကျောင်းနှင့် အမှတ် ၁/၁၉၊ သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ ပြည်ထောင်စုစာင်း စစ်ချုပ်ုံး၊ န်ကုန်သင်တန်းကျောင်း၊ အလုံမြို့နယ်တို့တွင် တက်ောက်နိုင်ပါတယ်။

ဒီပလိုမာစာင်းကိုငသင်တန်းကိုုံအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာင်းစစ်ချုပ်ုံး၊ နေပြည်တော်သင်တန်ကျောင်းနှင့် အမှတ် ၁/၁၉၊ သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ ပြည်ထောင်စုစာင်း စစ်ချုပ်ုံး၊ န်ကုန်သင်တန်းကျောင်း၊ အလုံမြို့နယ်တို့တွင် တက်ောက်နိုင်ပါတယ်။

- နေပြည်တော်သင်တန်းကျောင်းနေပြည်တော်ရှိ အစိုးရဌာနများတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြသော တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသည့် ဝန်ထမ်းများသည် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ဘဲ တက်ရောက်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။

- ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်းတွင် တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုရရှိထားသည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ််။ ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအား သင်တန်းသားအဖြစ် ရွေးချယ်ပါတယ််။

- ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်းတွင် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုရန်အတွက် ဘွဲ့လက်မှတ် (မူရင်း+ မိတ္တူ)နိုင်ငသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း+ မိတ္တူ) ပတ်စပိုအရွယ် ဓာတ်ပုံ (၃) ပုံ စာမေးပွဲကြး ၃,၀၀၀ကျပ်၊ လျှောက်လွှာေကြး ၁၀၀ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၃,၁၀၀ကျပ် ပေးသွင်း၍ ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားရပါမယ်။

- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်းကို ပြန်တမ်းဝင်ရုံးပိတ်ရက်များမှအပ တနင်္လာနေ့ မှ စနေနေ့အထိ နေ့စဉ်နံနက် ရး၀၀ နာရီမှ ၈း၅၀ထိ တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း)သင်တန်းကို ပြန်တမ်းဝင်ရုံးပိတ်ရက်များမှအပ တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အထိ နေ့စဉ်နံနက် ရး၀၀ နာရီမှ ၈း၅၀ထိ၊ စနေနေ့တွင် နံနက် ရး၀၀ နာရီမှ ၁၀း၅၀ နာရီထိ တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

- သင်တန်းကာလမှာ ပထမပိုင်း ၁ နှစ် နှင့် ဒုတိယပိုင်း ၁ နှစ် ဖစ်ပါတယ်။

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်းတွင်

- ဘောဂဗေဒ (Economics)

- စီးပွားရေးဥပဒေ(Commercial Law)

- ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်အထွေထွေဗဟုသုတ(General Commercial knowledge)

- စာရင်းရေးစာရင်းကိုင်(Book Keeping & Accountancy)

- စီးပွားရေးသင်္ချာနှင့် စာရင်းအင်း (Business Mathematics & Statistics) ဘာသာရပ် များကို သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။

စီးပွားရေးဥပဒေ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် အထွေထွေဗဟုသုတဘာသာရပ်မှလွဲ၍ ကျန် ဘာသာရပ် ၃-ခုကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါ တယ်။

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း)သင်တန်း တွင်

- စာရင်းကိုင်ပညာရပ်(Accounting)

- ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံခြင်း (Financial Reporting)

- တန်ဖိုးတွက်စာရင်းကိုင်ပညာ (Cost Accounting)

- ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း (Service Regulation & Financial Regulation)

- စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း (Auditing)

- သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနှင့် စနစ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မူပညာ (Information & Communication Technology and system Development) ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း ဘာသာရပ်မှလွဲ၍ ကျန်ဘာသာရပ် ၅-ခုကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။

- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း/ ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း ကျာင်းအပ်နှံရန်အတွက် သင်တန်းေကြး ၂ဝ,၀၀၀ကျပ်၊ မှတ်ပုံတင်ေကြး ၂,၀၀၀ကျပ်၊ လျှောက်လွှာေကြး ၁၀၀ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၂၂,၀၀ကျပ် ပေးသွင်း၍ နိုင်ငသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း+ မိတ္တူ)ပတ်စပိုအရွယ် ဓာတ်ပုံ () ပုံတို့နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားရပါမယ်။

- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း ပထမ ၅ လပြီးဆုံးချိန်၌ ဘာသာရပ်အသီးသီးတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ၆၀% ပြည့်မီခြင်းရှိမရှိ တွက်မှာဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ် ၆၀% မပြည့်မီသည့် သင်တန်းသားများအား ကျောင်းမှန်မှန်တက်ရန် သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

- သင်တန်းကာလ ၉ လပြီးဆုံးချိန်၌ ဘာသာရပ်အသီးသီးတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ၆၀% ပြည့်မီခြင်းရှိမရှိ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံတွက်မှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် (နောက်ဆုံး အကြိမ်) ၆၀% မပြည့်မီသည့် သင်တန်းသားများအား စာမေးပွဲကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ပြု ည်မဟုတ်ပါ

- ယခင်နှစ်များက စာမေးပွဲကျရှုံးသူများ ပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်ရှိပါတယ်

- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း/ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း စာမေးပွဲအတွက် စာမေးပွဲကြး ၃,၀၀၀ကျပ်၊ လျှောက်လွှာေကြး ၁၀၀ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၃,၁၀၀ ကျပ် ပေးသွင်း၍ နိုင်ငသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း+ မိတ္တူ)ပတ်စပိုအရွယ် ဓာတ်ပုံ(၃) ပုံတို့နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင် လာရောက် လျှောက်ထားရပါမယ်။

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်ဒုတိယပိုင်းသင်တန်း အောင်မြင်ပီးဆုံးပါက ဒီပလိုမာစာရင်းကိုငအောင် လက်မှတ် (Diploma in Accountancy) ကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

DA Part I သည် တစ်နှစ် ၊ DA Part II သည် တစ်နှစ် စုစုပေါင်း (၂)နှစ် တက်ရပါသည်၊၊

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း(ပထမပိုင်း) အမှတ်စဉ်(၄၁)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၊ ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်း ရုံးအဖွဲ့ ၀၁- ၂၂၃၁၄၃ ၊ ၀၁-၂၁၄၀၂၀၊ ၀၁- ၂၂၇၂၄၆ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

CPA သင်တန်းများကို လတ်တလော နေပြည်တော်တွင် တိုးချဲ့ခြင်းအတွက်ပင် Resource စုစည်းနိုင်ရေး စိစစ်နေရသည်ဖြစ်နေရာ လောလောဆယ်၌ ထပ်မံ တိုးခဲ့ျရန် အခက်အခဲရှိပါသည် မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီ ဥပဒေအသစ် ထွက်သည့်အခါ ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်ပိုင်စာရင်းပညာ သင်ကျောင်းများ မကြာမီ ပေါ်ပေါက် လာပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မြို့တော် အတော်များများ၌ CPA ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများ ပေါ်လာမည်ဟု  မျှော်မှန်းရကြောင်း၊