ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ချင်းပြည်နယ်

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုုပ်ရုံး

ချင်းပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ဒါအိုချိမ်းလမ်း ၊ ဈေးဟောင်းရပ်ကွက် ၊ ဟားခါးမြို့
ချင်းပြည်နယ်
ဖုန်း :  ၀၇၀-၂၁၀၉၅
ဖက်စ်: ၀၇၀-၂၁၇၉၅

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

ဒေါ်ဥမ္မာအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း     :   ၀၇၀-၂၁၀၉၅

 ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ

စဉ် ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
  ဖလမ်းခရိုင်
  (၁) တီးတိန်မြို့နယ်
  (၂) တွန်းဇံမြို့နယ်
  (၃) ဖလမ်းမြို့နယ်
  မင်းတပ်ခရိုင်
  (၁) ကန်ပက်လက်မြို့နယ်
  (၂) ပလက်ဝမြို့နယ်
  (၃) မတူပီမြို့နယ်
  (၄) မင်းတပ်မြို့နယ်
  ဟားခါးခရိုင်
  (၁) ဟားခါးမြို့နယ်
  (၂) ထန်တလန် မြို့နယ်