စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး အေၾကာင္း

စာရင္းစစ္ရံုးဝန္ထမ္း က်င့္စဥ္ေဆာင္ပုဒ္

သင့္ေအာင္ေပါင္း
ေကာင္းေအာင္ေန

ေတာ္ေအာင္ႀကိဳးစား
စည္းကမ္းရိုေသ
တာဝန္ေက်ေစ

စာရင္းစစ္ရံုးဝန္ထမ္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူတစ္ရပ္
 

သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာၾက၍ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အစဥ္တိုးတက္ေနေစျခင္းျဖင့္ စစ္ေဆးေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေစေရးကို ဦးတည္ထားရွိရန္။

စာရင္းစစ္ရံုးဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္မ်ား

ေရွာင္ရန္

(က)   ရံုး၏ဂုဏ္သေရ ပ်က္ယြင္းညိွဳးႏြမ္းေစမည့္ အေနအထိုင္အျပဳအမူ အက်င့္အႀကံမ်ားကို မျပဳလုပ္ရ။
(ခ)   လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးမျပဳရ။
(ဂ)   တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားမယူရ။
(ဃ)  လ်ွဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား မေပါက္ၾကားေစရ။
(င)   စစ္ေဆးရမည့္အဖြဲ႕အစည္း၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥမ်ား၌ မပါဝင္ရ။

ေဆာင္ရန္

(က)   စစ္ေဆးေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားရန္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းရမည္။
(ခ)    သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ဂရုဓမၼစိုက္ထုတ္မႈရိွရမည္။
(ဂ)    အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေျပျပစ္စြာ ေျပာဆိုရမည္။
(ဃ)   ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာႏွင့္ အဂတိေလးပါး ကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(င)     ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရလွ်ိုဳ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
(စ)    စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ကို လမ္းစဥ္အတိုင္းတင္ျပရမည္။
(ဆ)   စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အားလံုးကို မၾကြင္းမက်န္ ေဖာ္ျပအစီရင္ခံရမည္။
(ဇ)     ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းစစ္စံမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။