ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဘာသာရပ်များ

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း (ပထမပိုင်း)

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) သင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ် (၆ ) ခုကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး Module တစ်ခုစီတွင် ဘာသာရပ် ၃ ခု ရှိပါသည် -

စဉ် ဘာသာရပ်အမည် Module No.
၁။ Professional Financial Accounting & External Reporting- I Module I
၂။ Practical Auditing -I Module I
၃။ Performance and Financial Management Module I
၄။ Business Environment and Management Module II
၅။ Commercial and Industrial Laws Module II
၆။ Financial and Services Regulations Module II

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း)

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ် (၆) ခု ကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး Module တစ်ခုစီတွင် ဘာသာရပ် ၃ ခု ရှိပါသည်-

စဉ် ဘာသာရပ်အမည် Module No.
၁။ Advanced Accounting & Financial Reporting II Module I
၂။ Practical Auditing II Module I
၃။ Strategic Management Accounting Module I
၄။ Business Analysis and Strategic Information System Module II
၅။ Financial Knowledge and Current Economic Affairs Module II
၆။ Taxation Module II