စာမေးပွဲ

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် သင်တန်း အတွက် သင်တန်း ကာလမှာ ပထမပိုင်း တစ်နှစ် နှင့် ဒုတိယပိုင်း တစ်နှစ် စုစုပေါင်း၂နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီ အတွက် စာမေးပွဲ တစ်ကြိမ်စီ ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။ ဘာသာရပ် အားလုံးအတွက် သင်တန်း တက်ရောက်ချိန် ၆၀ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီမှသာ စာမေးပွဲဖြေဆို ခွင့်ရှိသည်။ ဘာသာရပ် တစ်ခုခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ သင်တန်း တက်ရောက်ချိန် ၆၀ရာခိုင်နှုန်း မပြည့်မီသူများသည် နောင်စာသင်နှစ်တွင် ၆၀ရာခိုင် နှုန်းပြည့်အောင် ဘာသာရပ် အားလုံးအတွက် သင်တန်းအစ အဆုံး ပြန်လည် တက်ရောက်ရမည်။ သင်တန်းတက် ရောက်ချိန် ၆၀ရာခိုင်နှုန်း မပြည့်မီခြင်းနှင့် စာမေးပွဲဖြေဆို ခွင့်ရှိသော်လည်း ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခြင်း မရှိပါက စာမေးပွဲ တစ်ကြိမ်ကျ အဖြစ် သတ်မှတ်မည်။ လက်မှတ်ရပြည်သူ့ စာရင်းကိုင် စာမေးပွဲ (ပထမပိုင်း)နှင့် (ဒုတိယပိုင်း) တို့မှာ စုစုပေါင်း(၄)ကြိမ်စီ အထိသာ ဖြေဆိုခွင့် ရှိပြီး (၄)ကြိမ်ကျော်လွန်ပါက လက်မှတ်ရပြည်သူ့ စာရင်းကိုင်အဖြစ် ပျက်ပြယ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက် ကိုက်ညီသူများသည် သတ်မှတ်ထားသည့် စာမေးပွဲ ဝင်ကြေးကို ပေးဆောင်၍ စာမေးပွဲဖြေဆို ရပါမည်။ သင်ကြား ပို့ချသည့် ဘာသာရပ် အားလုံးအတွက် စာမေးပွဲအောင်မှတ်ကို တစ်ဘာသာ လျှင် (၅၀) မှတ်ဟုသတ်မှတ်သည်။ လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင် သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း) စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပါက လက်မှတ်ရပြည်သူ့ စာရင်းကိုင်စာမေး ပွဲအောင်လက်မှတ် (CPA passed certificate) ထုတ်ပေးပါမည်။ သတ်မှတ် အလုပ်သင်ကာလ ‌ကျေနပ်ဖွယ်ရာ ပြီး‌မြောက်ပါက လက်မှတ်ရပြည်သူ့ စာရင်းကိုင် လက်မှတ် (CPA Full Fledge) ထုတ်‌ပေးပါမည်။