စာေမးပြဲ

လက္မွတ္ရျပည္သူ႕စာရင္းကိုင္ သင္တန္း အတြက္ သင္တန္း ကာလမွာ ပထမပိုင္း တစ္ႏွစ္ ႏွင့္ ဒုတိယပိုင္း တစ္ႏွစ္ စုစုေပါင္း၂ႏွစ္ ၿဖစ္ပါသည္။ အပိုင္းတစ္ပိုင္းစီ အတြက္ စာေမးပြဲ တစ္ၾကိမ္စီ က်င္းပမည္ ၿဖစ္သည္။ ဘာသာရပ္ အားလုံးအတြက္ သင္တန္း တက္ေရာက္ခ်ိန္ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပည့္မီမွသာ စာေမးပြဲေၿဖဆို ခြင့္ရွိသည္။ ဘာသာရပ္ တစ္ခုခု သို႕မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ သင္တန္း တက္ေရာက္ခ်ိန္ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္း မၿပည့္မီသူမ်ားသည္ ေနာင္စာသင္ႏွစ္တြင္ ၆၀ရာခိုင္ ႏႈန္းၿပည့္ေအာင္ ဘာသာရပ္ အားလုံးအတြက္ သင္တန္းအစ အဆုံး ၿပန္လည္ တက္ေရာက္ရမည္။ သင္တန္းတက္ ေရာက္ခ်ိန္ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္း မၿပည့္မီၿခင္းႏွင့္ စာေမးပြဲေၿဖဆို ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ၀င္ေရာက္ ေၿဖဆိုၿခင္း မရွိပါက စာေမးပြဲ တစ္ၾကိမ္က် အၿဖစ္ သတ္မွတ္မည္။ လက္မွတ္ရျပည္သူ႕ စာရင္းကိုင္ စာေမးပြဲ (ပထမပုိင္း)ႏွင့္ (ဒုတိယပုိင္း) တို႕မွာ စုစုေပါင္း(၄)ၾကိမ္စီ အထိသာ ေျဖဆုိခြင့္ ရွိျပီး (၄)ၾကိမ္ေက်ာ္လြန္ပါက လက္မွတ္ရျပည္သူ႕ စာရင္းကိုင္အျဖစ္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စာေမးပြဲ ၀င္ေၾကးကို ေပးေဆာင္၍ စာေမးပြဲေၿဖဆို ရပါမည္။ သင္ၾကား ပို႕ခ်သည့္ ဘာသာရပ္ အားလုံးအတြက္ စာေမးပြဲေအာင္မွတ္ကို တစ္ဘာသာ လွ်င္ (၅၀) မွတ္ဟုသတ္မွတ္သည္။ လက္မွတ္ရ ၿပည္သူ႕စာရင္းကိုင္ သင္တန္း (ဒုတိယပိုင္း) စာေမးပြဲ ေအာင္ၿမင္ပါက လက္မွတ္ရၿပည္သူ႕ စာရင္းကိုင္စာေမး ပြဲေအာင္လက္မွတ္ (CPA passed certificate) ထုတ္ေပးပါမည္။ သတ္မွတ္ အလုပ္သင္ကာလ ‌ေက်နပ္ဖြယ္ရာ ျပီး‌ေျမာက္ပါက လက္မွတ္ရျပည္သူ႕ စာရင္းကိုင္ လက္မွတ္ (CPA Full Fledge) ထုတ္‌ေပးပါမည္။