ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

နိုင်ငံတကာစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအဖွဲ့ (INTOSAI)

နောက်ခံသမိုင်း

နိုင်ငံတကာစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအဖွဲ့ (INTOSAI) သည် အမြဲတမ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကိုယ်ပိုင်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသော၊ လွတ်လပ်သော၊ အတတ်ပညာနှင့်ဆိုင် သော၊ နိုင်ငံရေးနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည့် ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် INTOSAI ၌ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (၃၄) နိုင်ငံရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါ INTOSAI တွင်-       

   - Full Members- ၁၉၅ နိုင်ငံ၊

   - Associate Members- ၅ နိုင်ငံနှင့်

   - Affiliate Member- ၁ နိုင်ငံအထိ ရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။

ဉီးတည်ချက်

INTOSAI ၏ အဓိကဉီးတည်ချက်မှာ အစိုးရကဏ္ဍစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနယ်ပယ်ရှိ အခြားသော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင်ပတ်သက်သူများ (stakeholders) နှင့်အတူ ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိနိုင်ငံများ၏ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအကြား အကြံဉာဏ် များ၊ ဗဟုသုတများနှင့် အတွေ့အကြုံများ ဝေမျှဖလှယ်ခြင်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

INTOSAI ၏ အခြေခံမူများသည် အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၏ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် INTOSAI တွင် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအလျှောက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတို့အပေါ်တွင် အမြဲတမ်းမဏ္ဍိုင်ပြုလျက်ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

INTOSAI ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ-

   - SAI များအား အပြန်အလှန် ထောက်ပံ့မှုပေးရန်၊

   - အကြံဉာဏ်များ၊ ဗဟုသုတများနှင့် အတွေ့အကြုံများ ဝေမျှဖလှယ်ခြင်းကို မြေတောင်မြှောက်ပေးရန်၊

   - နိုင်ငံတကာလူမှုအသိုက်အဝန်းအတွင်းတွင် SAI များ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုထားသော ပြည်သူ့အသံတစ်သံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်၊

   - နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းအတွက် စံများသတ်မှတ်ရန်၊

   - ကောင်းမွန်သော အမျိုးသားအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန်၊

   - SAI ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်ရေးတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးရန် စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ

INTOSAI သည် ဒေသအပေါ်အခြေပြုလျက် ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏ အတတ်ပညာဆိုင်ရာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အဆင့်မြှင့်တင်ရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများအား ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလျက်ရှိပါသည်။

INTOSAI Governing Board သည် အောက်ပါဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်း (၇) ခု ကို အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်-

စဉ် အကြောင်းအရာ အတိုကောက်
Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions OLACEFS
African Organization of Supreme Audit Institutions AFROSAI
Arab Organization of Supreme Audit Institutions ARABOSAI
Asian Organization of Supreme Audit Institutions ASOSAI
Pacific Association of Supreme Audit Institutions PASAI
Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions CAROSAI
European Organization of Supreme Audit Institutions EUROSAI

INTOSAI နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးအနေဖြင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် INTOSAI သို့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်ရရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

   - အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသည့် စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ်ဆိုင်ရာ အတတ် ပညာများ၊ နည်းပညာများနှင့် ဗဟုသုတများရရှိနိုင်ခြင်း၊

   - ခေတ်မီသည့် အစိုးရစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ၊ နည်းနိဿယျများဖြင့် စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကျိုးရှိစွာနှင့် ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်ခြင်း၊

   - စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ်အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များ  ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း၊

   - အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတများ အချင်းချင်းဖလှယ်၍ တွေ့ကြုံလာရသည့် အခက်အခဲ၊ အဟန့်အတား၊ စိန်ခေါ်မှုများကို ပူးပေါင်းဖြေရှင်းကျော်လွှားနိုင်ခြင်း၊

   - INTOSAI မှ ကမကထပြု၍ ကျင်းပသော သင်တန်းအစီအစဉ်များ၊ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရရှိခြင်း၊

   - အထက်ပါ အခွင့်အလမ်းကောင်းများကို အသုံးချခြင်းဖြင့် စာရင်းစစ်ဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို အဆင့်တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး ကမ္ဘာနှင့်အမှီ ရင်ဘောင်တန်းအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊

   - INTOSAI မှ ထုတ်ဝေသည့် သုံးလပတ်ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းစာစောင်များနှင့် အခါအားလျော်စွာဖြန့်ဝေသည့် ထုတ်ပြန်ချက်များမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတကာစာရင်းကိုင်စံများ၊ နိုင်ငံတကာစာရင်းစစ်စံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းမှု၊ ပြောင်းလဲမှုများနှင့် လတ်တလောပြဿနာရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို  ရယူသိရှိနိုင်ခြင်း။

http://www.intosai.org