ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

  ဒေါ်သန္တာလေး
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 ဒေါ်သန္တာလေးး - ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ရုံးဖုန်း

 ၉၅-၆၇-၃၄၀၇ ၅၀၆

အိမ်ဖုန်း

 ၉၅-၆၇-၃၄၀၃ ၂၀၅

မိုဘိုင်းဖုန်း

 ၉၅-၉-၅၃၁၂၉၉၄

ဖက်စ်

 ၉၅-၆၇-၃၄၀၇ ၅၀၆

အီးမေးလ်

 --------------

ရုံးလိပ်စာ

 ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်

အိမ်လိမ်စာ

------------------------နေပြည်တော်။

 

   

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 ဒေါ်ခင်ခင်သီ- ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ရုံးဖုန်း

 ၉၅-၆၇-၃၄၀၇ ၃၃၆

အိမ်ဖုန်း

 ၉၅-၆၇-၃၄၂၀ ၈၂၁

မိုဘိုင်းဖုန်း

 ၉၅-၉-*********

ဖက်စ်

 ၉၅-၆၇-၄၀၇ ၃၃၆

အီးမေးလ်

 khinkhinthi@oagmac.gov.mm

ရုံးလိပ်စာ

 ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်

အိမ်လိမ်စာ

 အခန်းအမှတ် ၀၂၊ တိုက်အမှတ် ၁၁၁၄၊ ဓနသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ နေပြည်တော်။