ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

  ဒေါ်ခင်သန်းကြည်
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 ဒေါ်ခင်သန်းကြည် - ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ရုံးဖုန်း

 ၉၅-၆၇-၃၄၀၇

အိမ်ဖုန်း

 ၉၅-၆၇-၃၄၀၇

မိုဘိုင်းဖုန်း

 ၉၅-၉-

ဖက်စ်

 ၉၅-၆၇-၃၄၀၇

အီးမေးလ်

 --------------

ရုံးလိပ်စာ

 ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်

အိမ်လိမ်စာ

------------------------နေပြည်တော်။

 

  ဒေါ်ခင်ထွေးရီ
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 ဒေါ်ခင်ထွေးရီ- ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ရုံးဖုန်း

 ၉၅-၆၇-၃၄၀၇

အိမ်ဖုန်း

 ၉၅-၆၇-၃၄၀၇

မိုဘိုင်းဖုန်း

 ၉၅-၉-*********

ဖက်စ်

 ၉၅-၆၇-၄၀၇ 

အီးမေးလ်

 

ရုံးလိပ်စာ

 ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်

အိမ်လိမ်စာ

 အခန်းအမှတ် ၊ တိုက်အမှတ် ၊ ဓနသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ နေပြည်တော်။