ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း - ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇ ၅၀၆

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၃ ၂၀၅

မိုဘိုင်းဖုန်း

၉၅-၉-၅၃၁၂၉၉၄

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၃၄၀၇ ၅၀၆

အီးမေးလ်

dawsansanwin18@gmail.com

ရုံးလိပ်စာ

ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်

အိမ်လိမ်စာ

အေခန်း(၁၂) ၊ C-32 ၊စံပယ်အိမ်ရာ၊ ဇေယျသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ နေပြည်တော်။

 

   

 

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 ဒေါ်ခင်ခင်သီ- ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇ ၃၃၆

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၂၀ ၈၂၁

မိုဘိုင်းဖုန်း

၉၅-၉-*********

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၄၀၇ ၃၃၆

အီးမေးလ်

khinkhinthi@oagmac.gov.mm

ရုံးလိပ်စာ

ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်

အိမ်လိမ်စာ

အခန်းအမှတ် ၀၂၊ တိုက်အမှတ် ၁၁၁၄၊ ဓနသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ နေပြည်တော်။