ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စီမံရေးရာ၊လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဦးစီးဌာန)

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ရုံးအဖွဲ့)

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 ဒေါ်ခိုင်ခိုင်အောင်

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၃၅

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

မိုဘိုင်းဖုန်း

၉၅-၉-*********

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၃၉

အီးမေးလ်

kkadec@gmail.com, khinekhineaung@oagmac.gov.mm

ရုံးလိပ်စာ

ရုံးအမှတ် ၁၂ ၊ နေပြည်တော်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန)

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 ဒေါ်သန္တာလေး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇***

မိုဘိုင်းဖုန်း

၉၅-၉-*********

ဖက်စ်

*********

အီးမေးလ်

 

ရုံးလိပ်စာ

ရုံးအမှတ် ၁၂ ၊ နေပြည်တော်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စီမံရေးရာဦးစီးဌာန)

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဝင်း

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇***

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇***

မိုဘိုင်းဖုန်း

၉၅-၉-*********

ဖက်စ်

*********

အီးမေးလ်

 

ရုံးလိပ်စာ

ရုံးအမှတ် ၁၂ ၊ နေပြည်တော်