အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္/ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(စီမံေရးရာ၊ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ သုေတသနဦးစီးဌာန)

ေဒၚနိုင္သက္ဦး
အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္/ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(စီမံ၊ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သုေတသနဦးစီးဌာန)

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္

ေဒၚနိုင္သက္ဦး

ရံုးဖုန္း

၉၅-၆၇-၄၀၇၃၃၂

အိမ္ဖုန္း

၉၅-၆၇-၄၁၃၃၉၂

မိုဘိုင္းဖုန္း

၉၅-၉-၅၂၁၄၄၃၈

ဖက္စ္

၉၅-၆၇-၄၀၇၂၈၆

အီးေမးလ္

naingthet.oo @gmail.com

ရံုးလိပ္စာ

ရံုးအမွတ္ ၁၂ ၊ ေနျပည္ေတာ္

အိမ္လိမ္စာ

ေနအိမ္အမွတ္ (၅၄၅/၂)၊ (Duplex) စံပယ္အိမ္ရာ
ေဇယ်သိဒၶိရပ္ကြက္၊ ေနျပည္ေတာ္။