ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ
မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီမှ အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
(က)   အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများကစာရင်းပညာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကြံဉာဏ်များ တောင်းခံပါက အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း၊
(ခ)    စာရင်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဒီပလိုမာ၊ အောင်လက်မှတ်များ ပေးအပ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
(ဂ)    စာရင်းပညာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်တွေ့သင်ကြားပေးရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာရင်းကိုင်အလုပ်သင် လုပ်သက်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အလုပ်သင်ကြားပေးနိုင်သည့် စာရင်းကိုင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊
(ဃ)   နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှ စာရင်းပညာဆိုင်ရာလက်မှတ်နှင့်ဘွဲ့များကို စိစစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ယင်းသို့ အသိအမှတ်ပြုသည့် လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဘွဲ့ရရှိထားသည့် နိုင်ငံသားများအား မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(င)    သင့်လျော်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား မှတ်ပုံတင်အရာရှိအဖြစ်ခန့်ထားပြီး၊ စာရင်းကိုင်အလုပ်သင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သင်တန်းဆရာမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပြည့်မီ) မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းမှအပဖြစ်သော စာရင်းလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ)    စာရင်းပညာခေတ်မီတိုးတက်စေရေးကို ရှေးရှု၍ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းပညာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ)   မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ပြည့်မြောက်အောင်မြင်စေရန်အတွက် ကော်မတီများကို ကောင်စီဝင်များ၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပြည့်မီ) များနှင့် သင့်လျော်သော နိုင်ငံသားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
(ဇ)    စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်ကြားပေးနိုင်မည့် အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်သင်ကြား‌ပေးနိုင်သည့် စာရင်းကိုင်များ၏အမည်စာရင်းကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ယင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်နှင့် သင်တန်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီအား လွှဲအပ်ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊
(ဈ)    မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေအရ ဖွင့်လှစ်သော စာရင်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းများ သင်ကြားပို့ချမှု အဆင့်မီ၊ မမီ လိုအပ်သလို စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊
(ည)   လိုအပ်သောကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်း၍ ယင်းကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များ၏ တာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(ဋ)    စာရင်းပညာရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းထား‌သော မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်းအား လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
(ဌ)    တာဝန်ပျက်ကွက်သော သို့မဟုတ် စာရင်းပညာရှင် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဖောက်ဖျက်သော သို့မဟုတ် အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားရာ‌ရောက်သော စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်များ၊  လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများကို အရေးယူခြင်း၊
(ဍ)    စာရင်း‌ကောင်စီဥပ‌ဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များ ထ‌မြောက်‌‌အောင်မြင်စေရန် ‌ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၉၇၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းနှင့် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၃၀-၄-၂၀၂၁ နေ့အထိ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (၂၆၂၈) ဦးနှင့် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (၄၇၁၄) ဦး မွေးထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၂၈-၄-၂၀၂၂ နေ့အထိ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် သင်တန်းဆရာ (၁၅၀) ဦး၊ ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင် သင်တန်းကျောင်း (၁၈)  ကျောင်း၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပြည့်မီ) (၁၂၀၄) ဦး ၊ အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ (၁၄၅၅) ဦး၊ စာရင်းစစ်လုပ်ငန်း (တစ်ဦးတည်းပိုင်) (၂၈၄) ခု၊ စာရင်းစစ်လုပ်ငန်း (အစုစပ်) (၁၇) ခု၊ စာရင်းစစ်လုပ်ငန်း (ကုမ္ပဏီ) (၃၅) ခု၊ အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းမှအပဖြစ်သော စာရင်းလုပ်ငန်း (တစ်ဦးတည်းပိုင်) (၆၅) ခု၊ အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းမှအပဖြစ်သော စာရင်းလုပ်ငန်း (အစုစပ်) (၃) ခု၊ အများပြည်သူသို့စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းမှအပဖြစ်သောစာရင်းလုပ်ငန်း(ကုမ္ပဏီ-နိုင်ငံသား) (၇၂) ခု၊ အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းမှအပဖြစ်သော စာရင်းလုပ်ငန်း (ကုမ္ပဏီ-နိုင်ငံခြားသား) (၂၆) ခု ရှိပါသည်။