ဌာနတြင္းသင္တန္းမ်ား

Sunday, December 28, 2014 - 23:45

ဌာနတြင္းသင္တန္းမ်ား
ဌာနတြင္းသင္တန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

စာရင္းစစ္မွဴးနွင့္စာရင္းစစ္မ်ားလုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား

၁။ သင္တန္းသို႔တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင္႔ရွိသူမ်ား

(က)   စာရင္းစစ္၊စာရင္းစစ္မွဴးမ်ားလုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းတက္ေရာက္ခြင္႔္အတြက္ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ စီမံ(မွတ္တမ္း)ဌာနမွသင္တန္းမတက္ရေသးေသာသင္တန္းသားမ်ားစာရင္းကိုေတာင္းခံ ပါသည္။ သင္တန္းတစ္ႀကိမ္လွ်င္ သင္တန္းသူ/သား(၁၀၀)ဦးခန္႔ေခၚယူပါသည္။ Duty Report Date ေစာ ရာမွ ေနာက္က်ရာသို႔ (၁၀၀)ဦးခန္႔ ျဖတ္၍  ေခၚယူပါသည္။

(ခ)    စာရင္းစစ္၊ စာရင္းစစ္မွဴးမ်ားလုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးအပါအ၀င္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားနွင့္ခရိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရံုးမ်ားသို႔ သင္တန္းေခၚယူသည္႔ ရံုးအမိန္႔မ်ားအား ေပးပို႔ပါသည္။

၃။ သင္တန္းကာလ        - (၃)လ

၄။ ပို႔ခ်မည္႔အခ်ိန္နွင္႔ ေန႔မ်ား    (အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မပါ)

(က)   တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ
(ခ)     ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ း ၃၀ မွ ၁၅ း ၅၀ နာရီအထိ

Applications (ေလွ်ာက္လႊာမ်ား)

သင္တန္းသို႔သတင္းပို႔ရာတြင္ ယူေဆာင္လာရမည္႔ အေထာက္အထားမ်ားမွာ-
(က) နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (သို႔မဟုတ္) ၀န္ထမ္းမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမိတၱဴ၊
(ခ)    သင္တန္းသို႔ေစလႊတ္သည္႔ ရံုးအမိန္႔၊
(ဂ)    မၾကာမီက ရိုက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ ဓာတ္ပံု(၂)ပံု တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အျခားဖြင္႔လွစ္သည္႔သင္တန္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ေလ႔က်င္႔ေရးဌာန၊သင္တန္းေက်ာင္း အေနျဖင့္နွစ္စဥ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္အရလက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး/ ခရိုင္စာရင္းစစ္အရာရွိမ်ား မြမ္းမံသင္တန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ အရာရွိမ်ားနွင္႔ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးရွိ စာရင္းစစ္အရာရွိမ်ားအတြက္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား၊ အစိုးရေငြစာရင္းထားနည္း သင္တန္းမ်ား ႏွင္႔ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကို ဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။