ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်

photo  -------
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 -------

မွေးသက္ကရာဇ်

 -------

ကျား/မ

 -------

မွေးဖွားရာဒေသ

 -------

ဘွဲ့

 -------

တာဝန်

 တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ဝါသနာ

 ----------

တယ်လီဖုန်းနံပါတ်(ရုံး)                       (အိမ်)

၀၂-၂၈၄၄၈၃၂ ၀၂-၂၈၄၇၈၀၄

----------

ပညာအရည်အချင်း

----------

 -------

ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအရည်အချင်းနှင့်ထမ်းဆောင်သည့်ရာထူးတာဝန်

ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ

 -------

ရာထူးတာဝန်

တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်ရာထူး

----------

တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်