ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ကယားပြည်နယ်

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်

photo -----
ကယားပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 -------

မွေးသက္ကရာဇ်

 -------

ကျား/မ

 -------

မွေးဖွားရာဒေသ

 -------

ဘွဲ့

 -------

တာဝန်

 -------

ဝါသနာ

 -------

တယ်လီဖုန်းနံပါတ်(ရုံး)                       (အိမ်)

 -------

 -------

ပညာအရည်အချင်း

-------

-------

-------

-------

-------

-------

ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအရည်အချင်းနှင့်ထမ်းဆောင်သည့်ရာထူးတာဝန်

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်ရာထူး

-------

-------