ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

Announcements

၁။ စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းနှင့် စာရင်းစစ်မှူးလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများသို့ သတ်မှတ်သင်တန်းကာလကုန်ဆုံးသည်အထိတက်ရာက်ပြီး၊စာမေးပွဲသို့ဘာသာရပ်အားလုံးဝင်ရောက်ဖြေဆို ပြီးမှှသာ၊သင်တန်းပြီးမြောက်သည်ဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ထိုသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီသင်တန်းပြီးမြောက်မှသာ သက်ဆိုင်ရာရာထူးတိုးစာမေးပွဲများသို့ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ စာမေးပွဲအောင်~ရှုံးစာရင်းကို စုစုပေါင်းရမှတ် များ~နည်း အစဉ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ပြီး၊ အောင်မြင်/ကျရှုံးဟု သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးပါသည်။

၃။ ရာထူးတိုးမြင့်ရေး တန်းစီဇယား၌ အဆင့်မြင့်ရရှိအောင်မြင်သူများအတွက် အဆင့်အလိုက် အမှတ် ထပ်ဆောင်း ပေါင်းပေးခြင်း၊ ကျရှုံးသူများအတွက် ကျရှုံးဘာသာဦးရေ၊ ကျရှုံးရမှတ်များအလိုက် အမှတ် နုတ်လျော့ပေးခြင်းတို့ကို ဆိုင်ရာအရည်အချင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၄။ သင်တန်းပြီးဆုံးအောင် တက်ရောက်ခြင်းမပြုသူများသည်မှီရာသင်တန်းအပတ်စဉ်၌သင်တန်းကာလ အစမှအဆုံးထိ ပြန်လည်တက်ရောက်နိုင်သည်။ ဆိုင်ရာစာမေးပွဲတွင်ဖြေဆိုရန်ပျက်ကွက်သူများသည်မှီရာ စာမေးပွဲ၌ဘာသာစုံပြန်လည်ဖြေဆိုနိုင်သည်။ထိိုသို့သင်တန်းပြန်လည်တက်ရောက်ရန်နှင့်ပြန်လည်ဖြေဆိုရန် ဆိုင်ရာစာရင်းစစ်ရုံးမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသို့လျှောက်ထားရမည်။ သင်တန်းပြန်လည် တက်ရောက်ခြင်းနှင့်စာမေးပွဲပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်းအတွက်ခရီးစရိတ်၊စားစရိတ်ခံစားခွင့်မပြုဘဲခရီးသွားရက်၊ သင်တန်းကာလနှင့်စာမေးပွဲကာလများကိုတာဝန်ချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။