ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

DA သင်တန်းသည် ဘယ်နှစ်နှစ်တက်ရပါသလဲ

DA Part I သည် တစ်နှစ် ၊ DA Part II သည် တစ်နှစ် စုစုပေါင်း (၂)နှစ် တက်ရပါသည်၊၊