ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုုပ်ရုံး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
သမိန်ဗရမ်းလမ်း ၊ (၆) ရပ်ကွက် ၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်း :  ၀၅၂-၃၀၇၄၀
ဖက်စ်: ၀၅၂-၃၀၇၄၁

 ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

ဒေါ်လဲ့လဲ့ကြည်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း     :   ၀၅၂-၃၀၇၄၀
 

ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ

စဉ် ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
  တောင်ငူခရိုင်
  (၁) ကျောက်ကြီးမြို့နယ်
  (၂) တောင်ငူမြို့နယ်
  (၃) ထန်းတပင်မြို့နယ်
  (၄) ဖြူးမြို့နယ်
  (၅) ရေတာရှည်မြို့နယ်
  (၆) အုတ်တွင်းမြို့နယ်
  ပဲခူးခရိုင်
  (၁) ကဝမြို့နယ်
  (၂) ကျောက်တံခါးမြို့နယ်
  (၃) ညောင်လေးပင်မြို့နယ်
  (၄) ဒိုက်ဦးမြို့နယ်
  (၅) ပဲခူးမြို့နယ်
  (၆) ရွှေကျင်မြို့နယ်
  (၇) ဝေါမြို့နယ်
  (၈) သနပ်ပင်မြို့နယ်
  ပြည်ခရိုင်
  (၁) ပြည်မြို့နယ်
  (၂) ပန်းတောင်းမြို့နယ်
  (၃) ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်
  (၄) ပေါင်းတည်မြို့နယ်
  (၅) ရွှေတောင်မြို့နယ်
  (၆) သဲကုန်းမြို့နယ်
  သာယာဝတီခရိုင်
  (၁) ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်
  (၂) ဇီးကုန်းမြို့နယ်
  (၃) နတ်တလင်းမြို့နယ်
  (၄) မင်းလှမြို့နယ်
  (၅) မိုးညိုမြို့နယ်
  (၆) လက်ပံတန်းမြို့နယ်
  (၇) သာယာဝတီမြို့နယ်
  (၈) အုတ်ဖိုမြို့နယ်