ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ကောင်စီနှင့်ကော်မတီများ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

ကောင်စီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် - 

(က)   ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ ဌာနဆိုင်ရာသင်တန်းများနှင့် အခြားသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်း၊ သင်တန်းနှင့် စာမေးပွဲဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများချမှတ်ခြင်း၊ ဒီပလိုမာနှင့်အောင်လက်မှတ်များ ပေးအပ်ခြင်း၊

(ခ)     ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ ဌာနဆိုင်ရာသင်တန်းများနှင့် အခြားသင်တန်းများ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထိုသင်တန်းများအတွက် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များ စီစဉ်ခြင်း၊

(ဂ)    စာရင်းကိုင်အလုပ်သင် လက်တွေ့သင်ကြားရေး၊ စဉ်ဆက်မပြတ် စာရင်းပညာလေ့လာဆည်းပူးရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့်စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) စာရင်းကိုင်စံများ၊ စာရင်းစစ်စံများ ၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုင်ရာ စံများ၊ စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ လက်ခံကျင့်သုံးရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ စံများ၊ လက်စွဲ၊ စာရင်းလုပ်ငန်း အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်များ ချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် သင်တန်းများစီစဉ်ခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်အထောက်အကူပြု စာအုပ်စာတမ်းများ ထုတ်ဝေခြင်း၊

(င) ကောင်စီက ချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် စံများ၊ အစီအစဉ်များကို လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှု ရှိ မရှိ စောင့်ကြည့်စိစစ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ပျက်ကွက်မှုအတွက် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ အရေးယူခြင်း၊

(စ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းပညာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုရေး သဘောတူညီချက်များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းပညာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချုပ်ဆိုခြင်း၊

(ဆ) ပြည်တွင်းပြည်ပမှ စာရင်းပညာဆိုင်ရာ လက်မှတ်နှင့်ဘွဲ့များကို စိစစ်၍ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ယင်းသို့ အသိအမှတ်ပြုသည့် လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဘွဲ့ရရှိထားသည့် နိုင်ငံသားများအား မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ဇ) သင့်လျော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား မှတ်ပုံတင်အရာရှိအဖြစ် ခန့်ထားခြင်း၊ ယင်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို  သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊

(ဈ) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များ ပြည့်မြောက်ရေးအတွက် ကောင်စီက ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (အောင်) များနှင့် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပြည့်မီ) များ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် တာဝန်သတ်မှတ် လွှဲအပ်ပေးခြင်း၊ ယင်းသို့ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှုများကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ည) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအတွက် ပြည့်စုံရမည့် လက်တွေ့လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံနှင့် လုပ်သက်ကာလ၊ ကျင့်သုံးရမည့် လုပ်ငန်း နည်းစနစ်နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်မာျးကို စာရင်းလုပ်ငန်း နယ်ပယ်အလိုက်၊ စာရင်းလုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ဋ) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များ ပြည့်မြောက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကော်မတီများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များကို ကောင်စီဝင်များ၊ သင့်လျော်သည့် စာရင်းပညာရှင်များဖြင့် လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ဌ) စာရင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်မှုများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ဤဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်သည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများထံမှ ရယူခြင်း၊   

(ဍ) ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်းနှင့် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းများကို သတ်မှတ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်အညီ အဆင့်မီသင်ကြားမည့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရန် တင်ပြခြင်းကို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊

(ဎ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် ကောင်စီဝင်များ၊ ကောင်စီ၏ ကော်မတီဝင်များအား စရိတ်ချီးမြှင့်ငွေ သတ်မှတ်ခံစားခွင့်ပြုခြင်း၊

(ဏ) အစိုးရဌာနများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ စာရင်းပညာ၊ စာရင်းလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လိုအပ်ချက်အတွက် အကြံပြုခြင်း၊

(တ)  တာဝန်ပျက်ကွက်သော သို့မဟုတ် စာရင်းပညာရှင် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဖောက်ဖျက်သော စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (အောင်)၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်း (ပြည့်မီ) ၊ စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်များ၊ စာရင်းကျွမ်းကျင်သူများကို  အရေးယူခြင်း။

ကော်မတီများ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - 

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မ ၁၃ နှင့် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကောင်စီ ၁/၂၀၂၀ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀ (က) နှင့် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကောင်စီ ၁/၂၀၂၀ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အောက်ပါကော်မတီ (၈) ခုတို့ကို ၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာများဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-

(၁)   စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်နှင့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ

(၂)   သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကော်မတီ

(၃)   စာစစ်ကော်မတီ

(၄)   စာရင်းဆိုင်ရာစံများကော်မတီ

(၅)   စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ

(၆)   စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ

(၇)   စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်စိစစ်ရေးကော်မတီ

(၈)   ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်နှင့်လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်လက်မှတ်စိစစ်ရေးကော်မတီ

စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်နှင့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ

စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်နှင့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားမှု၊ သတ်မှတ်အလုပ်သင်လုပ် သက်ပြည့်မြောက်မှု၊ နုတ်ထွက်ခွင့်တင်ပြမှုများကို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊

(ခ) စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်များအား ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊

(ဂ) စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်ကြားပေးနိုင်သူအဖြစ် လျှောက်ထားလာမှုများအား စိစစ်သတ်မှတ်ခွင့်ပြုခြင်း၊

(ဃ) ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုရန်နှင့် သင်တန်းဆရာအဖြစ် ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားလာမှုများကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊

(င) သင်တန်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားမှုများကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(စ) အပိုဒ်ခွဲ (က) မှ (င) အထိ ကိစ္စရပ်များတွင် ထူးခြားသည့်အခြေအနေများအတွက် အနီးစပ်ဆုံးကျင်းပသည့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(ဆ) ကျောင်းများနှင့် သင်တန်းဆရာများအတွက် လိုအပ်သည့်ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့်  ကောင်စီသို့တင်ပြခြင်း၊

(ဇ) သင်တန်းအစီအစဉ် ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ သင်တန်းအချိန်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ သင်တန်းဆရာ ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း၊ ကျောင်းတက်ချိန် ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီမှု ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ သင်တန်းသားကိုယ်ပိုင်အမှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ သင်တန်းသားနုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ကျောင်းပြောင်းလဲတက်ရောက်မှုများကို စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊

(ဈ) အခါအားလျော်စွာ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊

(ည) အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောတူချက်ကို လှည့်လည်စာဖြင့် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဋ) ၃ လပတ်အလိုက် ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကို ၃ လပတ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်လပထမပတ်တွင် ကောင်စီရုံးသို့ပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်စီအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးနှင့် ကောင်စီအစည်းအဝေးတို့တွင် တင်ပြခြင်း။

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကော်မတီ

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းနှင့် ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခွင့်ပြုသည့်သင်တန်းများ၏ သင်ရိုးညွှန်း တမ်းများကို ချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းအတွက် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း၊

(ခ) ပြဋ္ဌာန်းပြီးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက နိုင်ငံတကာပညာရေးစံနှုန်းများနှင့် ညီညွတ်အောင် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့အတွက် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(ဂ) သင်တန်းများအတွက် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များ ပြုစုထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းတို့အတွက် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ကောင်စီသို့တင်ပြခြင်း၊

(ဃ) အခါအားလျော်စွာ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊

(င) အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောတူချက်ကို လှည့်လည်စာဖြင့် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ) ၃ လပတ်အလိုက် ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကို ၃ လပတ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်လပထမပတ်တွင် ကောင်စီရုံးသို့ပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်စီအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးနှင့် ကောင်စီအစည်းအဝေးတို့တွင် တင်ပြခြင်း၊

စာစစ်ကော်မတီ

စာစစ်ကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများ၊ ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်းများ၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းများ၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲများနှင့် အခြား သင်တန်းများအတွက် စာမေးပွဲများကျင်းပမည့်နေ့ရက်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဘာသာရပ်အလိုက် စာစစ်မှူးများ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ စာစစ်မှူးများ၏ တာဝန်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ စာမေးပွဲကျင်းပမှုကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ အဖြေလွှာစစ်ဆေးမှုအတွက် ကြီးကြပ်စီမံခြင်း၊ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း၊

(ခ) စာမေးပွဲမေးခွန်းများ၏ အဆင့်အတန်းကို စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊

(ဂ) လိုအပ်ပါက စာစစ်မှူးများနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်း၊

(ဃ) အခါအားလျော်စွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊

(င) အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောတူချက်ကို လှည့်လည်စာဖြင့် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ) ၃ လပတ်အလိုက် ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကို ၃ လပတ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်လပထမပတ်တွင်ကောင်စီရုံးသို့ပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်စီအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးနှင့် ကောင်စီအစည်းအဝေးတို့တွင် တင်ပြခြင်း။

စာရင်းဆိုင်ရာစံများကော်မတီ

စာရင်းဆိုင်ရာစံများ ကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) စာရင်းကိုင်စံများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံခြင်းစံများနှင့် စာရင်းစစ်စံများကို အခါအားလျော်စွာသတ်မှတ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာစံများနှင့်အညီ ပြင်ဆင်ခြင်းများကို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ကောင်စီသို့တင်ပြခြင်း၊

(ခ) အပိုဒ်ခွဲ (က) ပါ လုပ်ငန်းရပ်များဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုင်ရာစံများကို ပြုစုသတ်မှတ်၍ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့တင်ပြခြင်း၊

(ဃ) ယင်းစံများကို လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်သင်တန်းများစီစဉ်ခြင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်အထောက်အကူပြုစာအုပ်စာတမ်းများ ထုတ်ဝေခြင်း၊

(င) လိုအပ်သည့် ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ကောင်စီသို့တင်ပြခြင်း၊

(စ) အခါအားလျော်စွာ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊

(ဆ) အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောတူချက်ကို လှည့်လည်စာဖြင့် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဇ) ၃ လပတ်အလိုက် ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကို ၃ လပတ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်လပထမပတ်တွင်ကောင်စီရုံးသို့ပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်စီအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးနှင့် ကောင်စီအစည်းအဝေးတို့တွင်တင်ပြခြင်း။

စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ

စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ လက်ခံကျင့်သုံးရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ လက်စွဲ၊ စာရင်းလုပ်ငန်းအရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်များကို ပြုစုစိစစ်၍ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(ခ) အပိုဒ်ခွဲ (က) ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်သင်တန်းများစီစဉ်ခြင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်အထောက်အကူပြုစာအုပ်စာတမ်းများထုတ်ဝေရန် ပြုစုစိစစ်၍ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(ဂ) လိုအပ်သည့်ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ကောင်စီသို့တင်ပြခြင်း၊

(ဃ) ကောင်စီက သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် စံများနှင့်အစီအစဉ်များကို လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ပျက်ကွက်မှုအတွက် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ အရေးယူရန်စိစစ်၍ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(င) ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ ပါ တာ၀န်ပျက်ကွက်သော သို့မဟုတ် ဥပဒေပုဒ်မ ၆၈ ပါ ကျင့်၀တ်သိက္ခာနှင့် ပုဒ်မ ၈၈၊ ၈၈-က၊ ၈၈-ခ ပါတားမြစ်ချက်များကို ဖောက်ဖျက်သော အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်စာရင်းပညာရှင်၊ စာရင်းကျွမ်းကျင်သူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူရန် စိစစ်၍ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(စ) အခါအားလျော်စွာ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊

(ဆ) အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များအတွက်  ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောတူချက်ကို လှည့်လည်စာဖြင့် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဇ) ၃ လပတ်အလိုက် ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကို ၃ လပတ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်လပထမပတ်တွင်ကောင်စီရုံးသို့ပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်စီအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးနှင့် ကောင်စီအစည်းအဝေးတို့တွင် တင်ပြခြင်း။

စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ

စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားသည့် စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ လက်ခံကျင့်သုံးရမည့် စံများ၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုင်ရာစံများကို လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် သင်တန်းများစီစဉ်ခြင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်အထောက်အကူပြု စာအုပ်စာတမ်းများထုတ်‌ဝေရန် ပြုစုစိစစ်၍ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(ခ) လိုအပ်သည့်ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ကောင်စီသို့ တင်ပြခြင်း၊

(ဂ) ကောင်စီက သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်စံများ၊ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ပျက်ကွက်မှုအတွက် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ အရေးယူရန်စိစစ်၍ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(ဃ) ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ ပါ တာ၀န်ပျက်ကွက်သော သို့မဟုတ် ဥပဒေပုဒ်မ ၆၈ ပါ ကျင့်၀တ်သိက္ခာ  နှင့် ပုဒ်မ ၈၈၊ ၈၈-က၊ ၈၈-ခ ပါတားမြစ်ချက်များကိုဖောက်ဖျက်သော စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် စာရင်းပညာရှင်၊ စာရင်းကျွမ်းကျင်သူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူရန်စိစစ်၍ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(င) အခါအားလျော်စွာ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊

(စ) အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောတူချက်ကို လှည့်လည်စာဖြင့် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) ၃ လပတ်အလိုက် ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကို ၃ လပတ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်လပထမပတ်တွင်ကောင်စီရုံးသို့ပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်စီအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးနှင့် ကောင်စီအစည်းအဝေးတို့တွင် တင်ပြခြင်း။

စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်စိစစ်ရေးကော်မတီ

စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ပေးရန် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးရန် လျှောက်ထားသူတစ်ဦးချင်းအလိုက်ဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအလိုက်ဖြစ်စေ ပြင်ဆင်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည်ဟုယူဆသော သတ်မှတ်ချက်များအား လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် အခါအားလျော်စွာ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(ခ) ကောင်စီရုံးက ကနဦးစိစစ်ပြီးဖြစ်သည့် စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်ပေးရန် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးရန် လျှောက်ထားမှုများကို လိုအပ်ပါက ပြန်လည်စိစစ်ခြင်း၊ လျှောက်ထားသူများကို အခြားသောစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ တင်ပြစေခြင်းနှင့် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံသူများအား စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ကောင်စီသို့တင်ပြခြင်း၊

(ဂ) ကောင်စီရုံးက ကနဦးစိစစ်ပြီးဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရပ်နားရန်/ဖျက်သိမ်းရန် လျှောက်ထားမှုများကို လိုအပ်ပါက ပြန်လည်စိစစ်ခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံသူများအား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရပ်နားခွင့်/ ဖျက်သိမ်းခွင့်ပြုရန် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ကောင်စီသို့တင်ပြခြင်း၊

(ဃ) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လက်မှတ်အမျိုးအစားအလိုက် လိုက်နာရမည့်အချက်များနှင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(င) ဥပဒေ အခန်း ၁၄ နိုင်ငံခြားသားစာရင်းပညာရှင်အား စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ပုဒ်မ ၅၈ နှင့် ပုဒ်မ ၆၀ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ကောင်စီသို့ စိစစ်တင်ပြခြင်း၊

(စ) အခါအားလျော်စွာ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊

(ဆ) အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောတူချက်ကို လှည့်လည်စာဖြင့် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဇ) ၃ လပတ်အလိုက် ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကို ၃ လပတ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်လပထမပတ်တွင်ကောင်စီရုံးသို့ပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်စီအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးနှင့် ကောင်စီအစည်းအဝေးတို့တွင် တင်ပြခြင်း။

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်နှင့် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်လက်မှတ်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်နှင့် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်လက်မှတ်စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (အောင်) သို့မဟုတ် လက် မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပြည့်မီ) အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ပြုပြင်ရန် လိုအပ် သည်ဟုယူဆသော သတ်မှတ်ချက်နှင့်နည်းလမ်းများကို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(ခ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်နှင့်နည်းလမ်းများကို ပိုမို ကောင်းမွန်လွယ်ကူစေရန်အတွက် လိုအပ်ပါက အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(ဂ) နိုင်ငံခြားစာရင်းပညာဘွဲ့ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားစာရင်းပညာလက်မှတ်ရသူ နိုင်ငံသားများမှ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများကို လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(အောင်) နှင့် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပြည့်မီ) အဖြစ် မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် လျှောက်ထားမှုများကို စိစစ်၍ ခွင့်ပြုခြင်း၊ ထူးခြားချက်များရှိပါက အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(ဃ) ဥပဒေပုဒ်မ ၂၆ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးသတ်မှတ်ချက်နှင့် နည်းလမ်းများကို စိစစ်၍ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊

(င) အခါအားလျော်စွာ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊

(စ) အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောတူချက်ကို လှည့်လည်စာဖြင့် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) ၃ လပတ်အလိုက် ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကို ၃ လပတ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်လပထမပတ်တွင်ကောင်စီရုံးသို့ ပေးပို့ခြင်းနှင့်ကောင်စီအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးနှင့် ကောင်စီအစည်းအဝေးတို့တွင် တင်ပြခြင်း။