ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်ဒုတိယပိုင်းသင်တန်း ပြီးဆုံးပါက ဘာအောင်လက်မှတ် ရရှိမှာလဲ?

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်ဒုတိယပိုင်းသင်တန်း အောင်မြင်ပီးဆုံးပါက ဒီပလိုမာစာရင်းကိုငအောင် လက်မှတ် (Diploma in Accountancy) ကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။