Announcements

စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို
စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီး(၁)လခြဲခန္႔အၾကာတြင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီးေျဖဆိုသူတစ္ဦးခ်င္းအား အေၾကာင္းမၾကားေတာ႔ပဲ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားသို႔ ေအာင္စာရင္းအားေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီးျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားမွ တစ္ဆင့္သက္ဆိုင္ရာခရိုင္နွင့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရံုးမ်ားကို ဆက္လက္အေၾကာင္းၾကားေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္(ပထမပိုင္း)သင္တန္း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ပညာသင္နွစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ရသူမ်ားစာရင္း
Fri, 11/21/2014 - 18:45
လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္သင္တန္း သင္တန္းတက္ေရာက္မႈ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမျပည့္မီ၍ သင္တန္းျပန္လည္တက္ေရာက္ျခင္းအတြက္ ထုတ္ျပန္ျခင္း
Fri, 07/18/2014 - 18:45
သင္တန္းမွန္မွန္တက္ရန္ သတိေပးျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္၊ ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္ (ဒုတိယပိုင္း) သင္တန္းတက္ခ်ိန္ ၆၀% မျပည့္သူမ်ားစာရင္း
Wed, 11/07/2012 - 19:00