ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

၁။ ပြည်ထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ သက်တမ်းများတစ်လျှောက် ကောင်စီ၏ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

၂။ ကောင်စီ၏လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်  ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ စီမံရေးရာ၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဝန်ထမ်းအင်အားအခြေအနေကို အောက်တွင်ဖော်ပြပါသည်-

စဉ် ရာထူး ခွင့်ပြု (ဦး)
၁။ ညွှန်ကြားရေးမှူး
၂။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
၃။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
၄။ ဦးစီးအရာရှိ
၅။ စာရင်းစစ်မှူး ၁၁
၆။ ဒုတိယစာရင်းစစ်မှူး ၂၂
၇။ လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး/ အကြီးတန်းလက်နှိပ်စက်
၈။ ယာဉ်မောင်း (၄)
၉။ အငယ်တန်းလက်နှိပ်စက်/ ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
၁၀။ ဒု-လက်ထောက်စာရင်းစစ်မှူး (အလုပ်သင်) ၁၅၀
၁၁။ အမှုတွဲထိန်း
၁၂။ ရုံးအကူ
၁၃။ အစောင့်
၁၄။ လုပ်သား (ဥယျာဉ်)
၁၅။ သန့်ရှင်းရေးအကူ
စုစုပေါင်း ၂၂၀

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံး၊ ဌာနခွဲအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကို အောက်တွင်ဖော်ပြပါသည်-

စဉ် ဌာနခွဲအမည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု
(က) ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်းဌာနခွဲ ပထမပိုင်းနှင့်ဒုတိယပိုင်းသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ စာမေးပွဲကျင်းပခြင်း၊ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
(ခ) လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းဌာနခွဲ ပထမပိုင်းနှင့်ဒုတိယပိုင်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ စာမေးပွဲကျင်းပခြင်း၊ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
(ဂ) အရည်အချင်းစစ်သင်တန်းဌာနခွဲ စာမေးပွဲကျင်းပခြင်း၊ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
(ဃ) စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်ဌာနခွဲ အလုပ်သင်ဆင်းရန်လျှောက်ထားသူများကိုစိစစ်၍ အလုပ်သင်နေရာခွဲဝေပေးသည့် ရုံးအမိန့်ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် တင်ပြ ခြင်း၊အလုပ်သင်များ၏အလုပ်သင်ကြားမှုမှတ်တမ်း၊ရုံးတက်ရုံးဆင်းမှတ်တမ်းများကိုစိစစ်ကြီးကြပ်ခြင်း၊အလုပ်သင် လုပ်သက်ပြည့်မြောက်သူများနှင့် နုတ်ထွက်သူများကို စိစစ်၍ ရုံးအမိန့်ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် တင်ပြခြင်း
(င) ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်းများနှင့် သင်တန်း ဆရာများဌာနခွဲ ကနဦးနှင့်သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားမှုကို စိစစ်တင်ပြ၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
(စ) လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပြည့်မီ) (CPA-FF) နှင့် အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စာရင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ (PAPP) ဌာနခွဲ ကနဦးနှင့်သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားမှုကို စိစစ်တင်ပြ၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
(ဆ) စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းနှင့်အများပြည်သူသို့စာရင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းမှအပဖြစ်သော စာရင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲ ကနဦးနှင့်သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားမှုကို စိစစ်တင်ပြ၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
(ဇ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဌာနခွဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းပညာအဖွဲ့အစည်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း၊ အစိုးရ ဌာနများနှင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများမှကောင်စီသို့တင်ပြသည့်ကိစ္စများ၊ IFRS၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပြင်ဆင်ရေး၊ ပြုစု ထုတ်ပြန်ရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
(ဈ) စီမံရေးရာဌာနခွဲ ဘတ်ဂျက်၊ ဝန်ထမ်း၊ ပစ္စည်းစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံရေးရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း