ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဘာသာရပ်များ

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း (ပထမပိုင်း)

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) သင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ် (၅) ခုကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး Module I တွင် ဘာသာရပ် ၃ ခု၊ Module II တွင် ဘာသာရပ် ၂ ခု ရှိပါသည်-
    

စဉ် ဘာသာရပ်အမည် Module No.
၁။ Book-Keeping and Accountancy Module I
၂။ Economics Module I
၃။ Business Mathematics and Statistics Module I
၄။ General Commercial and Knowledge Module II
၅။ Commercial Laws Module II

 

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း)

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းတွင် အောက်ပါဘာသာရပ် (၆) ခုကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး Module တစ်ခုစီတွင် ဘာသာရပ် ၃ ခုရှိပါသည်-
        

စဉ် ဘာသာရပ်အမည် Module No.
၁။ Accounting Module I
၂။ Auditing Module I
၃။ Costing Accounting Module I
၄။ Financial Reporting Module II
၅။ Financial and Service Regulations Module II
၆။ Information & Communication Technology and Systems Development Module II