ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုရန် ဘယ်လိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များရှိပါသလဲ ?

- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း ပထမ ၅ လပြီးဆုံးချိန်၌ ဘာသာရပ်အသီးသီးတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ၆၀% ပြည့်မီခြင်းရှိမရှိ တွက်မှာဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ် ၆၀% မပြည့်မီသည့် သင်တန်းသားများအား ကျောင်းမှန်မှန်တက်ရန် သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

- သင်တန်းကာလ ၉ လပြီးဆုံးချိန်၌ ဘာသာရပ်အသီးသီးတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ၆၀% ပြည့်မီခြင်းရှိမရှိ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံတွက်မှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် (နောက်ဆုံး အကြိမ်) ၆၀% မပြည့်မီသည့် သင်တန်းသားများအား စာမေးပွဲကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ပြု ည်မဟုတ်ပါ

- ယခင်နှစ်များက စာမေးပွဲကျရှုံးသူများ ပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်ရှိပါတယ်