ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

အ‌‌ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအဖွဲ့ (ASEANSAI)

နောက်ခံသမိုင်း

အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း သဘောတူညီချက်ကို အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဘာလီကျွန်းတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ASEANSAI ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း ဖွဲ့စည်းမည့် ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ASEANSAI သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိပြီး လွတ်လပ်၍ နိုင်ငံရေးနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ASEANSAI တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ASEAN အဖွဲ့ဝင် (၁၀) နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးသော စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ ကနဦးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသည်လည်း အဖွဲ့ဝင်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအဖွဲ့ (ASEANSAI) ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)  စာရင်းစစ်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနယ်ပယ်တွင် ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုဖလှယ်ခြင်း၊ မျှဝေခြင်းအားဖြင့်  ASEANSAI အဖွဲ့ဝင်များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် နားလည် ခြင်းတို့ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအရည်အသွေး တည်ဆောက်ရန်။

(ခ)  အကောင်းဆုံး အလေ့အထများကို မျှဝေခြင်းနှင့် လေ့လာသင်ယူခဲ့သော သင်ခန်းစာများဖလှယ်ခြင်းအားဖြင့် ASEANSAI အဖွဲ့ဝင်များအကြား သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ပညာပေးခြင်းတို့ကို မြှင့်တင်မည့် အထောက် အကူပြု ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။

(ဂ)  အများပြည်သူဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနယ်ပယ်တွင် သတင်းအချက်အလက်ဗဟိုဌာနတစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ASEAN နှင့် အခြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရန်။

ဖွဲ့စည်းပုံ

(ASEANSAI) ကို စုံညီအစည်းအဝေး၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၊ ကော်မတီများနှင့် အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါသည်။ အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ASEANSAI ၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ကော်မတီ (၄) ခု မှာ Knowledge Sharing Committee ၊ Strategic Planning Committee၊ Training Committee နှင့် Rules and Procedures Committee တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးသည် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးပါသည်။

လုပ်ဆောင်ချက်များ

ASEANSAI ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

(က) အများပြည်သူဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနယ်ပယ်တွင် အကောင်းဆုံးအလေ့အထများ ၊ စံများနှင့် နည်းပညာများအတွက် အချက်အလက်ဘဏ်တစ်ခုကို ဖန်တီးထိန်းသိမ်းရန်။

(ခ)  အများပြည်သူဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနယ်ပယ်တွင် ဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံများဖလှယ်မှုနှင့် ဆက်နွယ်သည့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ လေ့လာမှုများ သို့မဟုတ် အခြားလှုပ်ရှားမှုများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။

(ဂ)  ASEANSAI အဖွဲ့ဝင်များအကြား ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို မြှင့်တင်နိုင်သည့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ရန်။

အကျိုးကျေးဇူး

ASEANSAI တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် ရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

  • ASEANSAI တွင် ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် တည်ငြိမ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာကဏ္ဍ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနယ်ပယ်တွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များရှိ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအကြား နားလည်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပိုင်း မြင့်မားလာနိုင်ခြင်း၊
  • ကောင်းမွန်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းတွင် တည်ငြိမ်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ အများပြည်သူသို့ တာဝန်ခံမှုနှင့်ပွင်းလင်းမြင်သာမှုကို တိုးမြင့်လာစေခြင်း။

http://www.aseansai.org