အ‌‌ေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားအဖြဲ႕ (ASEANSAI) နွင့္ ဆက္သြယ္မႈ

၁။    ASEANSAI ကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ အာဆီယံအသိုက္အ၀န္း ဖြဲ႕စည္းမည့္ ရည္မွန္းခ်က္ နွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ျပီး ASEANSAI သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိျပီး လြတ္လပ္၍ နိုင္ငံေရးနွင့္သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

၂။    ASEANSAI တြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ASEAN အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံ (၁၀) နိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးေသာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ား ကနဦးပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးသည္ လည္း အဖြဲ႕၀င္တစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။

၃။    အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ား အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ကို အင္ဒိုနီးရွားသမၼတနိုင္ငံ၊ ဘာလီကၽြန္းတြင္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ နို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕မွ ၁၇ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ASEANSAI ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္း နွင့္ ပထမဦးဆံုး အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

၄။    အေရွ႕ေတာင္အာရွ နိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားအဖြဲ႕ (ASEANSAI) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

(က)    စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အလို႕ငွာ အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း နယ္ပယ္တြင္ ဗဟုသုတနွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ ျခင္း၊ မွ်ေ၀ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ASEANSAI အဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း နွင့္ နားလည္ျခင္းတို႕ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြး တည္ေဆာက္ရန္။
(ခ)    အေကာင္းဆံုး က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မွ်ေ၀ျခင္းနွင့္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ဖလွယ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ASEANSAI အဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား သုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းနွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ျခင္းတို႕ကို ျမွင့္တင္ရန္၊ အေထာက္အကူျပဳ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။
(ဂ)    အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း နယ္ပယ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဗဟိုဌာနတစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ASEAN နွင့္ အျခား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

၅။     ASEANSAI ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။

(က)   အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း နယ္ပယ္တြင္ အေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမာ်း၊ စံမာ်းႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ဘဏ္တစ္ခုကို ဖန္တီးထိန္းသိမ္းရန္။

(ခ)    အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း နယ္ပယ္တြင္ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ဗဟုသုတမ်ား ဖလွယ္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေလ့လာမႈမ်ား၊ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စုစည္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဂ)    ASEANSAI အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ႏိုင္သည့္ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။

၆။    အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

(က)   ASEANSAI တြင္ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တည္ျငိမ္ျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ အာဆီယံအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ က႑ စာရင္း စစ္ေဆး ျခင္းအပိုင္းႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားအၾကား နားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္း ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ျခင္း။

(ခ)    အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားေၾကာင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိႏိုင္ျခငး္က ျပည္သူသို႔ရွင္းလင္း တင္ျပမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း။