အ‌‌ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအဖွဲ့ (ASEANSAI) နှင့် ဆက်သွယ်မှု

၁။    ASEANSAI ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ဖွဲ့စည်းမည့် ရည်မှန်းချက် နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ASEANSAI သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိပြီး လွတ်လပ်၍ နိုင်ငံရေးနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိသော ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

၂။    ASEANSAI တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (၁၀) နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးသော စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ ကနဦးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသည် လည်း အဖွဲ့ဝင်တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။

၃။    အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း သဘောတူညီချက်ကို အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဘာလီကျွန်းတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၁၇ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် ASEANSAI ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေငြာခြင်း နှင့် ပထမဦးဆုံး အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

၄။    အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအဖွဲ့ (ASEANSAI) ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

(က)    စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း အဖွဲ့အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အလို့ငှာ အများပြည်သူ ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း နယ်ပယ်တွင် ဗဟုသုတနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ဖလှယ် ခြင်း၊ မျှဝေခြင်းမှတစ်ဆင့် ASEANSAI အဖွဲ့ဝင်များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် နားလည်ခြင်းတို့ မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေး တည်ဆောက်ရန်။
(ခ)    အကောင်းဆုံး ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုများကို မျှဝေခြင်းနှင့် လေ့လာသင်ယူခဲ့သော သင်ခန်းစာများ ဖလှယ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ASEANSAI အဖွဲ့ဝင်များအကြား သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်ခြင်းတို့ကို မြှင့်တင်ရန်၊ အထောက်အကူပြု ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
(ဂ)    အများပြည်သူဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း နယ်ပယ်တွင် သတင်းအချက်အလက် ဗဟိုဌာနတစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ASEAN နှင့် အခြား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုအဖြစ် လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရန်။

၅။     ASEANSAI ၏လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။

(က)   အများပြည်သူဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း နယ်ပယ်တွင် အကောင်းဆုံးကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုမာျး၊ စံမာျးနှင့် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များအတွက် အချက်အလက်ဘဏ်တစ်ခုကို ဖန်တီးထိန်းသိမ်းရန်။

(ခ)    အများပြည်သူဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း နယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတများ ဖလှယ်မှုနှင့် ဆက်နွယ်သည့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ လေ့လာမှုများ၊ အခြားလှုပ်ရှားမှုများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ရန်။

(ဂ)    ASEANSAI အဖွဲ့ဝင်များအကြား ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို မြှင့်တင်နိုင်သည့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ရန်။

၆။    အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(က)   ASEANSAI တွင် ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် တည်ငြိမ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ စာရင်း စစ်ဆေး ခြင်းအပိုင်းနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရှိ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအကြား နားလည်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပိုင်း မြင့်မားလာမည်ဖြစ်ခြင်း။

(ခ)    အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သည့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်များကြောင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိနိုင်ခြင်းက ပြည်သူသို့ရှင်းလင်း တင်ပြမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း။