ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် ဘယ်လိုအထောက်အထားများ လိုအပ်ပါသလဲ?

- စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ (B.com) (သို့မဟုတ်) စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ (B.Act) ရရှိထားသူဖြစ်ပါက ဘွဲ့လက်မှတ်(မူရင်း+မိတ္တူ)အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (မူရင်း+ မိတ္တူ) များတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊

- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းစာမေးပွဲကို ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ထားပြီး လက်မှတ်ရပြည်သူစာင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများ စာရင်း တွင် ပါဝင်သူဖြစ်ပါက ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) အောင်လက်မှတ်/ထောက်ခံစာ (မူရင်း+မိတ္တူ) များတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး

- နိုင်ငသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မူရင်း+မိတ္တူ)၊ ပြည်ထောင်စုစာင်းစစ်ချုပ်ုံးမှ ဝန်ထမ်းဖြစ် ပါက ရုံးအကြီးအကဲ၏ ဝန်ထမ်းဖြစ်ေကြာင်း ထောက်ခံချက်၊ ပတ်စပိုအရွယ် ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားရပါမယ်။