စာရင်းစစ်ရုံးများ၏ လွတ်လပ်မှု

၁။ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ လိုက်နာရမည့် နိုင်ငံတကာစံအဖွဲ့ (International Supreme Audit Institutions - INTOSAIs) မှ ထုတ်ပြန်သော စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ၏ လွတ်လပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ INTOSAI Principles ( INTOSAI P-1) Lima Declaration အရ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများသည် ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုမှ ကာကွယ်နိုင်ပြီး စစ်ဆေးရမည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကင်းလွတ် (Independence) မှသာလျှင် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျနှင့် ထိရောက်စွာဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟု လည်းကောင်း၊ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် စစ်ဆေးရမည့်အဖွဲ့အစည်း၏ လွှမ်းမိုးမှုမရှိစေရ၊ စစ်ဆေးရမည့်အဖွဲ့အစည်းအပေါ် မှီခိုခြင်းမရှိစေရဟု လည်းကောင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ 

၂။ သို့ဖြစ်၍ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်နှစ်ခုလုံးကို အခြားဝန်ကြီးဌာနများနှင့် သီးခြားလွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အလားတူ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် ဒေသအသီးသီးမှ စာရင်းစစ်ရုံးများရှိ ဝန်ထမ်းများသည် စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက် စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းခြင်းခံရသော စာရင်းစစ်ချုပ်ကိုယ်စား လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကိုလည်း အတတ်ပညာဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်နှင့်လျော်ညီစွာ တင်ပြနိုင်ပါသည်။ ဤသဘောထားခံယူချက်သည် စာရင်းစစ်တိုင်း အရေးကြီးသောအရည်အချင်းတစ်ခုအဖြစ် လက်ခံပိုင်ဆိုင်ထားရမည့် သဘောထားခံယူချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။