နောက်ခံသမိုင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ၁၂-၁-၁၉၇၂ ရက်စွဲပါ ဥပဒေအမှတ်-၂(၁၉၇၂ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ)အရ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ ၈-၃-၁၉၉၄ရက်စွဲပါ ဥပဒေအမှတ်၁/၉၄(၁၉၉၄ခုနှစ့်မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ)အရ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၇၂ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ ပြည်ထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ သက်တမ်းများတစ်လျောက် ကောင်စီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

၂။ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် (၄)နှစ်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပါသည်။

(က) ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဒုတိယစာရင်းစစ်ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(ဂ) တစ်ဆယ်ဦးထက်မပိုသော နိုင်ငံသားစာရင်းပညာရှင်များ အဖွဲ့ဝင်များ
(ဃ) လေးဦးထက်မပိုသော သင့်လျော်သည့် နိုင်ငံသားများ အဖွဲ့ဝင်များ
(င) ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်သူ အတွင်းရေးမှူး
(စ) ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်သူ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဖွဲ့စည်းပါသည်