ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

နောက်ခံသမိုင်း

၁။  မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ (MAC) ကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ၁၂-၁-၁၉၇၂ ရက်စွဲပါ ဥပဒေအမှတ်-၂ (၁၉၇၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ) အရ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂။  ထို့နောက် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ ၈-၃-၁၉၉၄ ရက်စွဲပါ ဥပဒေ အမှတ် ၁/၉၄ (၁၉၉၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ) အရ MAC ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၇၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

၃။  ထို့နောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃၁) ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

၄။  ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅) ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။

၅။  ၂၀၁၅ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် (၄) နှစ်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပါသည်-

(က) ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဒုတိယစာရင်းစစ်ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁)
(ဂ) အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂)
(ဃ) တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်များ အဖွဲ့ဝင်
(င) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အဖွဲ့ဝင်
(စ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များမှ ၅ ဦးထက်မပိုသော ပါမောက္ခချုပ်များ အဖွဲ့ဝင်
(ဈ) အသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ် ၉ ဦး အဖွဲ့ဝင်
(ည) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် အဖွဲ့ဝင်
(ဋ) ၅ ဦးထက်မပိုသောသင့်လျော်သည့် နိုင်ငံသားစာရင်းပညာရှင်များ အဖွဲ့ဝင်
(ဌ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စီမံရေးရာ၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး အတွင်းရေးမှူး
(ဍ) အသင်းအတွင်းရေးမှူး တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး