ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ယခင်စာရင်းစစ်ချုပ်များ

ဦးစံလွင်
နိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်ချုပ်
(၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၈)
ဦးစန်းမောင်
စာရင်းစစ်ချုပ် (၁၉၆၈ မှ ၁၉၇၄)
ပြည်သူ့လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌ(၁၉၇၄ မှ ၁၉၈၆)
ဦးအုန်းတင်
ပြည်သူ့လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌ
(၁၉၈၆ မှ ၁၉၈၈)
ဦးခင်ဇော်
စာရင်းစစ်ချုပ်
(၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၄)
ဦးအောင်ခင်တင့်
စာရင်းစစ်ချုပ်
(၁၉၉၄ မှ ၁၉၉၈)
ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်အေး
နိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်ချုပ်
(၁၉၉၈ မှ ၂၀၀၃)
ဦးလွန်းမောင်
စာရင်းစစ်ချုပ်(၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၁ ထိ)
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် (၂၀၁၁ မှ ၂၈-၈-၂၀၁၂ ထိ)
ဦးသိန်းထိုက်
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်
(၇-၉-၂၀၁၂ မှ ၃-၅-၂၀၁၅ ထိ)
ဦးမျိုးမြင့်
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်
(၁၃.၁.၂၀၁၆ မှ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ထိ)

ဦးမော်သန်း
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်
(၆.၄.၂၀၁၆ မှ ၃၁.၁.၂၀၂၁ ထိ)

 

သီရိပျံချီ ဒေါက်တာကံဇော်
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်
(၂၀၂၁ မှ ၁၉-၈-၂၀၂၂ ထိ)

  ဦးတင်ဦး                                   ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်         (၂၀-၈-၂၀၂၂ မှ ၁-၈-၂၀၂၃ နေ့ထိ)