ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဘာသာရပ်များ

Sunday, December 28, 2014 - 20:00

သင်ကြားပို့ချသည့်ဘာသာရပ်များမှာ- 

အခြေခံအဆင့် သင်တန်း

အလယ်အလတ်အဆင့် သင်တန်း

အဆင့်မြင့် သင်တန်း

ဝန်ထမ်း   စည်းမျဉ်း

ကူးသန်းရောင်း ဝယ်မှုဥပဒေနှင့် အထွေထွေ ဗဟုသုတ

ကူးသန်းရောင်း  ဝယ်မှုဥပဒေနှင့် အထွေထွေ  ဗဟုသုတ

အခြေခံ စာရင်းပညာ

စာရင်း စစ်ဆေးခြင်း

စာရင်း   စစ်ဆေးခြင်း

ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်း

စာရင်းကိုင်ပညာ

အဆင့်မြင့် စာရင်းကိုင်ပညာ

ဦးစီးဌာန စာရင်းပညာ

တန်ဖိုးတွက် စာရင်းပညာ

တန်ဖိုးတွက် စာရင်းပညာ

စတိုပစ္စည်း စာရင်းထား နည်းနှင့်အမှုတွဲ ထိန်းခြင်း

ဝန်ထမ်း   စည်းမျဉ်း

ဝန်ထမ်း     စည်းမျဉ်း

   

ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်း

ဘဏ္ဍာရေး  စည်းမျဉ်း

   

စာတိုချုံး၊ ရုံးစာရေးနည်းနှင့် ဦးစီးဌာန စာရင်းပညာ

ပြည့်သူ့ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဦးစီးဌာန စာရင်းပညာ