ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးနွင့္ စာရင္းစစ္ရုံး အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

 ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးနွင့္  စာရင္းစစ္ရုံးအဆင့္ဆင့္တုိ႕ကို   ေအာက္ပါအတိုင္း  ဖြဲ႕စည္းသည္-
 (က)   ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး၊
 (ခ)    တုိင္းေဒသၾကီးသုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးမ်ားနွင့္ ယင္းတုိ႕၏ ၾကီးၾကပ္မွဳေအာက္တြင္
         သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း-
         (၁)     ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု မရွိလွ်င္-
                  (ကက)  ခရုိင္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား၊
                  (ခခ)     ျမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား။
         (၂)     ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု ရွိလွ်င္-
                  (ကက)  ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၌
                             -    ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းစာရင္းစစ္ရုံး၊
                             -    ခရုိင္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား၊
                             -    ျမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား။
                  (ခခ)     ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ရေဒသ၌
                             -    ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ‌ေဒသစာရင္းစစ္ရုံး၊
                             -    ျမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား။
                  (ဂဂ)     က်န္ေဒသမ်ား၌                            
                             -    ခရုိင္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား၊
                             -    ျမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား။
 (ဂ)    ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၌-
         (၁)     ခရုိင္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား၊
         (၂)     ျမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား။