ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် စာရင်းစစ်ရုံး အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း

 ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့်  စာရင်းစစ်ရုံးအဆင့်ဆင့်တို့ကို   အောက်ပါအတိုင်း  ဖွဲ့စည်းသည်-
 (က)   ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊
 (ခ)    တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများနှင့် ယင်းတို့၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်
         သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အတွင်း-
         (၁)     ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စု မရှိလျှင်-
                  (ကက)  ခရိုင်စာရင်းစစ်ရုံးများ၊
                  (ခခ)     မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ။
         (၂)     ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စု ရှိလျှင်-
                  (ကက)  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၌
                             -    ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းစာရင်းစစ်ရုံး၊
                             -    ခရိုင်စာရင်းစစ်ရုံးများ၊
                             -    မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ။
                  (ခခ)     ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရဒေသ၌
                             -    ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ‌ဒေသစာရင်းစစ်ရုံး၊
                             -    မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ။
                  (ဂဂ)     ကျန်ဒေသများ၌                            
                             -    ခရိုင်စာရင်းစစ်ရုံးများ၊
                             -    မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ။
 (ဂ)    ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၌-
         (၁)     ခရိုင်စာရင်းစစ်ရုံးများ၊
         (၂)     မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ။