ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း