ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းကို ဘယ်မှာ တက်ရောက်နိုင်ပါသလဲ?

- လက်မှတ်ရပြည်သူစာင်းကိုင်သင်တန်းကို အမှတ် ၁/၁၉၊ သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ ပြည်ထောင်စုစာင်းစစ်ချုပ်ုံး၊ န်ကုန်သင်တန်းကျောင်း၊ အလုံမြို့နယ်တွင် တက်ောက်နိုင် ပါတယ်။