ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း အတွက်ပေးသွင်းရမည့် အခကြေးငွေနှင့် လိုအပ် သည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ဖော်ပြပေးပါ၊

- သင်တန်းေကြး ၂၅,၀၀၀ကျပ်၊ မှတ်ပုံတင်ေကြ,၀၀၀ကျပ်၊ လျှောက်လွှာေကြး ၁၀၀ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၂၈,၀၀ကျပ်၊ ပေးသွင်း၍ နိုင်ငသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူပတ်စပိုအရွယ် ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံတို့နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားရပါမယ်။