ေလွ်ာက္လႊာမ်ား

Sunday, December 28, 2014 - 23:30

၁။ သင္တန္းတက္ေရာက္နိုင္ရန္သင္တန္းသားမ်ားစာရင္းကို၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးသို႔(၂)လႀကိဳတင္ အေၾကာင္း ၾကားပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွသက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမ်ားသို႔အေၾကာင္းၾကားၿပီး သင္တန္းသားမ်ားေရြးခ်ယ္ေစ လႊတ္ပါသည္။
၂။    သင္တန္းသို႔သတင္းပို႔ရာတြင္ ယူေဆာင္လာရမည္႔ အေထာက္အထားမ်ားမွာ-
      (က)    ၀န္ထမ္းမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားမိတၱဴ၊
      (ခ)     သင္တန္းသို႔ေစလႊတ္သည္႔ ရံုးအမိန္႔၊
      (ဂ)     မၾကာမီက ရိုက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ဓာတ္ပံု(ပံုတူ) သံုးပံု (ဓာတ္ပံု၏  ေနာက္ေက်ာတြင္ မွန္ ကန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာအရာရွိ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္) တို႔ျဖစ္ပါသည္။