ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လျှောက်လွှာများ

Sunday, December 28, 2014 - 23:30

၁။ သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်ရန်သင်တန်းသားများစာရင်းကိုဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးသို့(၂)လကြိုတင် အကြောင်း ကြားပါသည်။ ဝန်ကြီးဌာနများမှသက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများသို့အကြောင်းကြားပြီး သင်တန်းသားများရွေးချယ်စေ လွှတ်ပါသည်။
၂။    သင်တန်းသို့သတင်းပို့ရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် အထောက်အထားများမှာ-
      (က)    ဝန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားမိတ္တူ၊
      (ခ)     သင်တန်းသို့စေလွှတ်သည့် ရုံးအမိန့်၊
      (ဂ)     မကြာမီက ရိုက်ကူးထားသော ပတ်စ်ပို့အရွယ်ဓာတ်ပုံ(ပုံတူ) သုံးပုံ (ဓာတ်ပုံ၏  နောက်ကျောတွင် မှန် ကန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာအရာရှိ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်) တို့ဖြစ်ပါသည်။