ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်

photo --------
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

-------

မွေးသက္ကရာဇ်

-------

ကျား/မ

-------

မွေးဖွားရာဒေသ

-------

ဘွဲ့

 

တာဝန်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်

ဝါသနာ

-------

တယ်လီဖုန်းနံပါတ်(ရုံး)                     (အိမ်)

 ၀၅၉-၂၃၆၇၀/ ၀၉-၄၅၉၀၁၂၀၁၂

 ၀၅၉- ၂၃၆၆၀

ပညာအရည်အချင်း

----------

 

ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအရည်အချင်းနှင့်ထမ်းဆောင်သည့်ရာထူးတာဝန်

----------

-------

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်ရာထူး

----------

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ် ရာထူးတာဝန် ထမ်းဆောင်ပါသည်။