ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် ဘယ်လိုအရည်အချင်းများ လိုအပ် ပါသလဲ?

- လက်မှတ်ရပြည်သူစာင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်းမှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ (B.com ) (သို့မဟုတ်) စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ (B.Act) စာမေးပွဲများကို ဖြေဆိုအောင်မြင်သူ (နောက် ဆက်တွဲစာမေးပွဲများဖြင့် အောင်မြင်သူများမပါ) နှင့်

- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းစာမေးပွဲကို ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ထားပြီး လက်မှတ်ရပြည်သူစာင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများ စာရင်း တွင် ပါဝင်သူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါယ်။