ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

စာမေးပွဲ

Sunday, December 28, 2014 - 23:45

၁။    စာရင်းစစ်များလုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း စာမေးပွဲကို ဘာသာရပ်အလိုက် စစ်ဆေးဖြေဆိုစေပြီး၊ စာရင်းစစ်မှူးများလုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းစာမေးပွဲကိုဘာသာရပ်အားလုံးပေါင်း၍(၁)ရက်ထဲဖြေဆိုစေ ပါသည်။

၂။    စာမေးပွဲကို တစ်ကြိမ်သာ ဖြေဆိုခွင့်ရှိပြီး ပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်မရှိတော့ပါ။