ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းတွင် ဘယ်ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားရမှာလဲ?

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်းတွင်-

- Advanced Accounting- I

- Cost and Management Accounting- I

- Business Mathematics & Statistics

- Commercial law

- Auditing- I

- Service Regulation & Financial Regulation ဘာသာရပ်များကို သင်ကြား

ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

စီးပွားရေးဥပဒေ (Commercial law) ၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း (Service Regulation & Financial Regulation) ဘာသာရပ်မှလွဲ၍ ကျန်ဘာသာရပ် ၄-ခုကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း)သင်တန်းတွင်

- Advanced Accounting- II

- Cost and Management Accounting –II

- Taxation

- Auditing-II

- Business Analysis

- Financial Knowledge and Current Economic Affairs ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Taxation ဘာသာရပ်မှလွဲ၍ ကျန်ဘာသာရပ် ၅-ခုကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။