ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း

အများပြည်သူသို့စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ (Professional Accountant in Public Practice - PAPP) မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကနဦးမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း

(၁) CPA (full-fledged) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ၁ နှစ်ပြည့်ပြီးသူသည် PAPP ကနဦးမှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ယင်းသို့လျှောက်ထားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် -၂၇/၂၀၁၈ နှင့်အညီ အောက်ပါအထောက်အထားများ အပြည့်အစုံဖြင့် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်-

   (က) ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ

   (ခ) MICPA membership ကတ် (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ) (သက်ဆိုင်ရာ ပြက္ခဒိန်နှစ်တွက် သက်တမ်းတိုးပြီး ဖြစ်ရပါမည်။)

   (ဂ) CPD နာရီ မှတ်တမ်းအထောက်အထားများ (စတင်လျှောက်ထားသည့်နေ့မတိုင်မီ ၁၂ လ အတွင်း CPD နာရီ အနည်းဆုံး ၂၀ နာရီ ပြည့်မီရမည်ဖြစ်ပါသည်။)

   (ဃ) မှတ်ပုံတင်မည့် ပြက္ခဒိန်နှစ်မတိုင်မီနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၈၃ ရက်ထက်မနည်း နေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ချက်

   (င) အခြားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် အချိန်ပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ မဟုတ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ချက်

   (စ) လျှောက်ထားသည့် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းကို မိမိ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ချက်

   (ဆ) CPA (full-fledged) မှတ်ပုံတင်ကတ် (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ)

(၂) မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင် (R.A) လက်မှတ်ရရှိထားသူများသည် မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်လက်မှတ် (မူရင်း+ မိတ္တူ) နှင့်အတူ အထက်အပိုဒ်(၁)(က)မှ(စ)ထိ အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာတင်ပြ၍လျှောက်ထားရမည်။

(၃) တင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ ပြည့်စုံပါက မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံးက စိစစ်လက်ခံပြီး စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်စိစစ်ရေးကော်မတီသို့ သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံ၍ ကော်မတီဝင်များထံမှ သဘောတူကြောင်း ပြန်ကြားချက်ရရှိပါက လျှောက်ထားသူများက လျှောက်လွှာကြေး နှင့် ကနဦးမှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းခြင်း၊ ပတ်စပို့အရွယ် ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံနှင့်အတူ ကနဦးလျှောက်လွှာဖြည့်သွင်း ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံးက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၄) PAPP ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်အခကြေးငွေများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အကြောင်းအရာ ကျပ်
လျှောက်လွှာကြေး ၁,၀၀၀
မှတ်ပုံတင်ကြေး ၃၀,၀၀၀

မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း

(၅) PAPP မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် -၂၇/၂၀၁၈ နှင့်အညီ အောက်ပါအထောက်အထားများအပြည့်အစုံဖြင့် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်-

   (က) သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာ

   (ခ) PAPP မှတ်ပုံတင်ကတ် (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ)

   (ဂ) MICPA membership ကတ် (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ) (သက်ဆိုင်ရာပြက္ခဒိန်နှစ်တွက် သက်တမ်းတိုးပြီး ဖြစ်ရပါမည်။)

   (ဃ) CPD နာရီ မှတ်တမ်းအထောက်အထားများ (သတ်တမ်းတိုးမည့် ပြက္ခဒိန်နှစ်မတိုင်မီ ကပ်လျက်ရှိသောနှစ်၏ နိုဝင်ဘာလမတိုင်မီ (၁၂) လအတွင်း CPD နာရီ အနည်းဆုံး ၂၀ နာရီ ပြည့်မီရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဆက်တည်းသုံးနှစ်တွင် စုစုပေါင်းနာရီ ၁၂၀ ပြည့်မီရမည် ဖြစ်ပါသည်။)

   (င) မှတ်ပုံတင်မည့်ပြက္ခဒိန်နှစ်မတိုင်မီနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၈၃ ရက်ထက်မနည်း နေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ချက်

   (စ) အခြားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် အချိန်ပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ မဟုတ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ချက်

(၆) PAPP နှစ်စဉ်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် သတ်မှတ်အခကြေးငွေများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အကြောင်းအရာ ကျပ်
လျှောက်လွှာကြေး ၁,၀၀၀
မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးကြေး ၄၀,၀၀၀
နောက်ကျကြေး (ဇန်နဝါရီလအတွင်း) ၅၀,၀၀၀
နောက်ကျကြေး (ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဧပြီလအတွင်း) ၅၀၀,၀၀၀
သက်တမ်းပြတ်ကြေး တစ်နှစ်လျှင် ၁၁၀,၀၀၀

စာရင်းစစ်လုပ်ငန်း (Audit Firm) မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်း

(၁) Audit Firm ကနဦးမှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် -၁၂/၂၀၁၅ နှင့်အညီ အောက်ပါအထောက်အထားများ အပြည့်အစုံဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

     တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်း

     (က) Copy of valid Public Practice Accountant Certificate

     (ခ) Copy of stationery/ letterhead to be used in signing of auditor’s report

     (ဂ) Copy of Tax clearance from Internal Revenue Department

     (ဃ) ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)

     အစုစပ်လုပ်ငန်း

     (က) Copy of valid Public Practice Accountant Certificate of all partners

     (ခ) Copy of Certificate or Registration, if any

     (ဂ) Copy of signed Partnership Deeds/ Memorandum of Agreement

     (ဃ) Copy of stationery/ letterhead to be used in signing of auditor’s report

     (င) Copy of Tax clearance from Internal Revenue Department

     (စ) ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)

     ကုမ္ပဏီ

     (က) Copy of valid Public Practice Accountant Certificate of all shareholders

     (ခ) Copy of Certificate of Incorporation

     (ဂ) Copy of signed Memorandum of Associations and Articles of Associations or constitution

     (ဃ) Copy of commercial tax registration certificate

     (င) Copy of stationery/ letterhead to be used in signing of auditor’s report

     (စ) Copy of Tax clearance from Internal Revenue Department

     (ဆ) ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)

(၂) တင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ ပြည့်စုံပါက မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံးက စိစစ်လက် ခံပြီး စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်စိစစ်ရေးကော်မတီသို့ သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံ၍ ကော်မတီဝင်များထံမှ သဘောတူကြောင်း ပြန်ကြားချက်ရရှိပါက လျှောက်ထားသူများက ကနဦးမှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံးက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၃) Audit Firm ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် သတ်မှတ်အခကြေးငွေများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အကြောင်းအရာ ကျပ်
လျှောက်လွှာကြေး ၁,၀၀၀
မှတ်ပုံတင်ကြေး (စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းကိုယ်စားလက်မှတ်ရေးထိုးမည့် PAPP တစ်ဦးလျှင်) ၁၀၀,၀၀၀

မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်း

(၁) Audit Firm မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးရန် လျှောက်ထားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်  -၁၂/၂၀၁၅ နှင့်အညီ အောက်ပါအထောက်အထားများ အပြည့်အစုံဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

     တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်း

     (က) Copy of valid Public Practice Accountant Certificate

     (ခ) Copy of Tax clearance from Internal Revenue Department

     (ဂ) ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)

     (ဃ) ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံသည့် စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်များ

     (င) ကနဦးမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားစဉ်က တင်ပြခဲ့သည့်အချက်အလက်များတွင် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုရှိပါက ယင်းပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသည့်အချက်အလက်များ

     အစုစပ်လုပ်ငန်း

     (က) Copy of valid Public Practice Accountant Certificate of all partners

     (ခ) Copy of Tax clearance from Internal Revenue Department

     (ဂ) ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)

     (ဃ) ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံသည့် စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်များ

     (င) ကနဦးမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားစဉ်က တင်ပြခဲ့သည့်အချက်အလက်များတွင် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုရှိပါက ယင်းပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသည့်အချက်အလက်များ

     ကုမ္ပဏီ

     (က) Copy of valid Public Practice Accountant Certificate of all shareholders

     (ခ) Copy of commercial tax registration certificate

     (ဂ) Copy of Tax clearance from Internal Revenue Department

     (ဃ) ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)

     (င) ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံသည့် စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်များ

     (စ) ကနဦးမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားစဉ်က တင်ပြခဲ့သည့်အချက်အလက်များတွင် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုရှိပါက ယင်းပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသည့်အချက်အလက်များ

(၂) Audit Firm မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် သတ်မှတ်အခကြေးငွေများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အကြောင်းအရာ ကျပ်
လျှောက်လွှာကြေး ၁,၀၀၀
မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးကြေး (စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုးမည့် PAPP တစ်ဦးလျှင်) ၁၀၀,၀၀၀
နောက်ကျကြေး (ဇန်နဝါရီလအတွင်း) ၃၀,၀၀၀
နောက်ကျကြေး (ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဧပြီလအတွင်း) ၃၀၀,၀၀၀
သက်တမ်းပြတ်ကြေး (တစ်နှစ်လျှင်) ၃၀,၀၀၀

 

အများပြည်သူသို့စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းမှအပဖြစ်သော စာရင်းလုပ်ငန်း (Non-Audit Service) မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်း

(၁) Non-Audit Service ကနဦးမှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် - ၁၃/၂၀၁၅ နှင့် ၁၅/၂၀၁၉ တို့နှင့်အညီ အောက်ပါအထောက်အထားများ အပြည့်အစုံဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

     တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်း

     (က) Copy of letterhead seal to be used

     (ခ) 1 Passport size photo

     (ဂ) Profile of the owner

     (ဃ) Copy of Education Certificate

     (င) Letter outlining past work experience

     (စ) Copy of owner’s NRC Card/ Passport

     (ဆ) Copy of Tax clearance from Internal Revenue Department

     (ဇ) ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)

     အစုစပ်လုပ်ငန်း

     (က) Copy of Certificate or Registration, if any

     (ခ) Copy of signed Partnership Deeds/ Memorandum of Agreement

     (ဂ) Copy of letterhead to be used

     (ဃ) Passport size photos of the all partners

     (င) Profiles of the all partners

     (စ) Copy of Education Certificates of the all partners

     (ဆ) Letter outlining past work experiences of the all partners

     (ဇ) Copy of Partners’ NRC Card/ Passport

     (ဈ) Copy of Tax clearance from Internal Revenue Department

     (ည) ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)

     ကုမ္ပဏီ

     (က) Copy of Certificate of Incorporation (company incorporated in Myanmar)/ Certificate of Registration (branch office registered in Myanmar)

     (ခ) Copy of Permit under Section 27A of Myanmar Companies Act (Foreign Company များအတွက်သာ)

     (ဂ) Copy of recent audited financial statements

     (ဃ) Copy of commercial tax registration certificate

     (င) Copy of letterhead to be used

     (စ) Copy of Education Certificates of the professional staff

     (ဆ) Letter outlining past work experiences of the professional staff

     (ဇ) Copy of shareholder’s and directors’ NRC Card/ Passport

     (ဈ) Copy of Tax clearance from Internal Revenue Department

     (ည) ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)

(၂) တင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ ပြည့်စုံပါက မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံးက စိစစ်လက်ခံပြီး စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်စိစစ်ရေးကော်မတီသို့ သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံ၍ ကော်မတီဝင်များထံမှ သဘောတူကြောင်း ပြန်ကြား ချက်ရရှိပါက လျှောက်ထားသူများက ကနဦးမှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံးက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၃) Non-Audit Service ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် သတ်မှတ်အခကြေးငွေများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

       (က) တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်း        

စဉ် အကြောင်းအရာ ကျပ်
လျှောက်လွှာကြေး ၁၀,၀၀၀
မှတ်ပုံတင်ကြေး ၁၀၀,၀၀၀

       (ခ) အစုစပ်လုပ်ငန်း/ ကုမ္ပဏီ

စဉ် အကြောင်းအရာ ကျပ်
လျှောက်လွှာကြေး ၁၀,၀၀၀
မှတ်ပုံတင်ကြေး ၃၀၀,၀၀၀

မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်း

(၁) Non-Audit Service မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးရန် လျှောက်ထားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် - ၁၃/၂၀၁၅ နှင့် ၁၅/၂၀၁၉ တို့နှင့်အညီ အောက်ပါအထောက်အထားများ အပြည့်အစုံဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

       တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်း

       (က) Copy of letterhead seal to be used

       (ခ) 1 Passport size photo

       (ဂ) Profile of the owner

       (ဃ) Copy of Education Certificate

       (င) Letter outlining past work experience

       (စ) Copy of owner’s NRC Card/ Passport

       (ဆ) Copy of Tax clearance from Internal Revenue Department

       (ဇ) ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)

      (ဈ) ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံသည့် စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်များ

       အစုစပ်လုပ်ငန်း

       (က) Copy of Certificate or Registration, if any

       (ခ) Copy of signed Partnership Deeds/ Memorandum of Agreement

       (ဂ) Copy of letterhead to be used

       (ဃ) Passport size photos of the all partners

       (င) Profiles of the all partners

       (စ) Copy of Education Certificates of the all partners

       (ဆ) Letter outlining past work experiences of the all partners

       (ဇ) Copy of Partners’ NRC Card/ Passport

       (ဈ) Copy of Tax clearance from Internal Revenue Department

       (ည) ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြား (မိတ္တူ)

       (ဋ) ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံသည့် စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်များ

       ကုမ္ပဏီ

       (က) Copy of Certificate of Incorporation (company incorporated in Myanmar)/ Certificate of Registration (branch office registered in Myanmar)

       (ခ) Copy of Permit under Section 27A of Myanmar Companies Act (Foreign Company များအတွက်သာ)

       (ဂ) Copy of recent audited financial statements

       (ဃ) Copy of commercial tax registration certificate

       (င) Copy of letterhead to be used

       (စ) Copy of Education Certificates of the professional staff

       (ဆ) Letter outlining past work experiences of the professional staff

       (ဇ) Copy of shareholder’s and directors’ NRC Card/ Passport

       (ဈ) Copy of Tax clearance from Internal Revenue Department

       (ည) ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)

       (ဋ) ကောင်စီက အခါအားလျော်စွာ တောင်းခံသည့် စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်များ

(၂) Non-Audit Service မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် သတ်မှတ်အခကြေးငွေများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

       (က ) တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်း

စဉ် အကြောင်းအရာ ကျပ်
လျှောက်လွှာကြေး ၁၀,၀၀၀
မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးကြေး ၁၀၀,၀၀၀
  နောက်ကျကြေး (ဇန်နဝါရီလအတွင်း) ၃၀,၀၀၀
  နောက်ကျကြေး (ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဧပြီလအတွင်း) ၃၀၀,၀၀၀
  သက်တမ်းပြတ်ကြေး (တစ်နှစ်လျှင်) ၃၀,၀၀၀

       (ခ) အစုစပ်လုပ်ငန်း/ ကုမ္ပဏီ

စဉ် အကြောင်းအရာ ကျပ်
လျှောက်လွှာကြေး ၁၀,၀၀၀
မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးကြေး ၃၀၀,၀၀၀
  နောက်ကျကြေး (ဇန်နဝါရီလအတွင်း) ၁၀၀,၀၀၀
  နောက်ကျကြေး (ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဧပြီလအတွင်း) ၁,၀၀၀,၀၀၀
  သက်တမ်းပြတ်ကြေး (တစ်နှစ်လျှင်) ၁၀၀,၀၀၀

 

သင်တန်းဆရာအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကနဦးလျှောက်ထားခြင်း

၁။ လျှောက်လွှာကြေး ၁၀၀၀ ကျပ်ပေးသွင်းပြီး လျှောက်လွှာ (ဆရာပုံစံ-၁) ဖြင့် လျှောက်ထား ရပါမည်။ (ပူးတွဲ တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများအပါအဝင်)

၂။ လျှောက်လွှာပါအချက်များ ပြည့်စုံပါက ကော်မတီသို့တင်ပြ၍ သဘောတူခွင့်ပြုပါက မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် ၅ သောင်းနှင့် နှစ်စဉ်ကြေး ( CPA ၁ ဘာသာ) ကျပ် ၃ သောင်း၊ ( DA ၁ ဘာသာ) ကျပ် ၂ သောင်းပေးသွင်းရန် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ သတ်မှတ်ကြေးများပေးသွင်းသည့်နေ့မှ ၃၀ ရက်အတွင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါ သည်။

၄။ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကာလမှာ ပထမဆုံးမှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းသည့်နေ့၏ ပြက္ခဒိန်လ အပါအဝင် ၁၂ လ (၁ နှစ်တာကာလ) ဖြစ်ပါသည်။

သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း

၅။ သက်တမ်းမကုန်မီ ရက် ၉၀ ထက်မစော၊ ရက် ၆၀ ထက်နောက်မကျစေဘဲ လျှောက်ထားရမည်။

၆။ လျှောက်လွှာကြေး ၁၀၀၀ ကျပ်ပေးသွင်းပြီး လျှောက်လွှာ (ဆရာပုံစံ-၂) ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ (ပူးတွဲတင်ပြရမည့်အထောက်အထားများအပါအဝင်)

၇။ လျှောက်လွှာပါအချက်များ ပြည့်စုံပါက ကော်မတီသို့တင်ပြ၍ သဘောတူခွင့်ပြုပါက နှစ်စဉ်ကြေး (CPA ၁ ဘာသာ) ကျပ် ၃ သောင်း၊ (DA ၁ ဘာသာ) ကျပ် ၂ သောင်းကို အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်နေ့မှ (၁၀) ရက်အတွင်း ပေးသွင်းရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

၈။ သတ်မှတ်ကြေးများပေးသွင်းသည့်နေ့မှ (၃၀) ရက်အတွင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါသည်။

ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကနဦးလျှောက်ထားခြင်း

၁။ လျှောက်လွှာကြေး ကျပ် ၁,၀၀၀ ပေးသွင်းပြီး လျှောက်လွှာ(ကျောင်းပုံစံ-၁) မှ (ကျောင်းပုံစံ-၅) ထိဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ (ပူးတွဲတင်ပြရမည့်အထောက်အထားများအပါအဝင်)

၂။ လျှောက်လွှာပါအချက်များ ပြည့်စုံပါက ကော်မတီသို့တင်ပြ၍ သဘောတူခွင့်ပြုပါက မှတ်ပုံ တင်ကြေး ကျပ် ၅ သိန်းနှင့် နှစ်စဉ်ကြေး ကျပ် ၃ သိန်းကို အကြောင်းကြားစာရရှိသည့်နေ့မှ (၁၀) ရက် အတွင်း ပေးသွင်းရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

၃။ သတ်မှတ်ကြေးများပေးသွင်းသည့်နေ့မှ ၃၀ ရက်အတွင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါ သည်။

၄။ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကာလမှာ ပထမဆုံးမှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းသည့်နေ့၏ ပြက္ခဒိန်လ အပါအဝင် ၃၆ လ (၃ နှစ်တာကာလ) ဖြစ်ပါသည်။

သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း

၅။ သက်တမ်းတိုးမည့်ရက်မတိုင်မီ ကပ်လျက်ရှိသောရှေ့ (၂) လအတွင်း သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရမည်။

၆။ လျှောက်လွှာကြေး ကျပ် ၁,၀၀၀ ပေးသွင်းပြီး လျှောက်လွှာ (ကျောင်းပုံစံ-၆) ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ (ပူးတွဲတင်ပြရမည့်အထောက်အထားများအပါအဝင်)

၇။ လျှောက်လွှာပါအချက်များ ပြည့်စုံပါက ကော်မတီသို့တင်ပြ၍ သဘောတူခွင့်ပြုပါက သက် တမ်းတိုး မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် ၅ သိန်းနှင့် နှစ်စဉ်ကြေး ကျပ် ၃ သိန်း ပေးသွင်းရန် အကြောင်းကြား ပါသည်။

၈။ သတ်မှတ်ကြေးများပေးသွင်းသည့်နေ့မှ ၃၀ ရက်အတွင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါ သည်။

၉။ သက်တမ်းတိုးမည့်ရက်မတိုင်မီ ကပ်လျက်ရှိသော ရှေ့(၂)လအတွင်း သက်တမ်းတိုးလျှောက် ထားခြင်းမပြုနိုင်ပါက သတ်မှတ်ကာလ၏ တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သော နောက်တစ်လအတွင်း လျှောက်လွှာကြေး ကျပ် ၁,၀၀၀ + သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် ၅ သိန်း + နှစ်စဉ်ကြေး ကျပ် ၃ သိန်း + နောက်ကျဒဏ်ကြေး ကျပ် ၈ သိန်း = ကျပ် ၁၆,၀၁,၀၀၀ ပေးသွင်းလျှောက်ထားရမည်။

၁၀။ သတ်မှတ်ကာလထက်နောက်ကျ၍ သက်တမ်းတိုးရန် လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်မပြု၊ သက်တမ်းပြတ်ဟု သတ်မှတ်ပြီး ပြန်လျှောက်ချိန်တွင် လျှောက်လွှာကြေး ကျပ် ၁,၀၀၀ + သက်တမ်း တိုးမှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် ၅ သိန်း + နှစ်စဉ်ကြေး

ကျပ် ၃ သိန်း + သက်တမ်းပြတ်ကြေး (၁ နှစ်လျှင်) ၁ သိန်း ပေးသွင်းရမည်။

၁၁။      ရပ်နားလိုကြောင်း အကြောင်းကြားစာနှင့်အတူ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မူရင်းကို ပြန်လည်အပ်နှံထားသူများကို ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ချိန်တွင် သက်တမ်းပြတ်ကြေး ကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။