ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်းတွင် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆို ရန် ဘယ်လိုအထောက်အထားများ လိုအပ်ပါသလဲ?

- ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်းတွင် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုရန်အတွက် ဘွဲ့လက်မှတ် (မူရင်း+ မိတ္တူ)နိုင်ငသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း+ မိတ္တူ) ပတ်စပိုအရွယ် ဓာတ်ပုံ (၃) ပုံ စာမေးပွဲကြး ၃,၀၀၀ကျပ်၊ လျှောက်လွှာေကြး ၁၀၀ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၃,၁၀၀ကျပ် ပေးသွင်း၍ ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားရပါမယ်။