ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း

၁။ ၁၉၇၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီသည် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းကို ၉-၁၀-၁၉၇၂ နေ့မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းကာလမှာ ၂ နှစ် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) သင်တန်းသို့ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်ခွင့် ရှိပါသည်-

   - B.Com/ B.Act/ B.B.A/ B.BSc (Accounting and Finance) ဘွဲ့ရများ

   - DA Part II အောင်မြင်ပြီးသူ

   - ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီး ACCA Fundamental Skills Level ပြီးစီးသူများ၊

   - ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီး CIMA Diploma in Management Accounting ရရှိပြီးသူ

၃။ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်ခွင့်မရှိသည့် အသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့တစ်ခုခုရသူနိုင်ငံသားများသည် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရပါမည်။

၄။ သင်တန်းတက်ရောက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီသင်တန်းကျောင်း သို့မဟုတ် ကောင်စီမှအသိမှတ်ပြုဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားသည့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်းများတွင် တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်လေ့လာ၍လည်း သင်ယူနိုင်ပါသည်။