ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

စာမေးပွဲ

Friday, December 26, 2014 - 22:15

၁။ အခြေခံအဆင့်/အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့်အဆင့်မြင့် သင်တန်းများ၏စာမေးပွဲဆိုင်ရာ လက်ရှိမှာ မူအခြေခံအဆင့် တွင်(၅)ဘာသာ၊အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့်အဆင့်မြင့် တွင်(၉)ဘာသာ သင်ကြားပြီးစာမေးပွဲကိုအပိုင်း(က)Paper (၄)ခု၊အပိုင်း(ခ)Paper(၃)ခု ဖြေဆိုကြရပါသည်၊၊

၂။ စာမေးပွဲကို တစ်ကြိမ်သာ ဖြေဆိုခွင့်ရှိပြီး ပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်မရှိတော့ပါ။