စာေမးပြဲ

Friday, December 26, 2014 - 22:15

၁။ အေျခခံအဆင့္/အလယ္အလတ္အဆင့္နွင့္အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းမ်ား၏စာေမးပြဲဆိုင္ရာ လက္ရွိမွာ မူအေျခခံအဆင့္ တြင္(၅)ဘာသာ၊အလယ္အလတ္အဆင့္ႏွင့္အဆင့္ျမင့္ တြင္(၉)ဘာသာ သင္ၾကားၿပီးစာေမးပြဲကိုအပိုင္း(က)Paper (၄)ခု၊အပိုင္း(ခ)Paper(၃)ခု ေျဖဆုိၾကရပါသည္၊၊

၂။ စာေမးပြဲကို တစ္ႀကိမ္သာ ေျဖဆိုခြင့္ရွိျပီး ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင့္မရွိေတာ့ပါ။