ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ

Friday, December 26, 2014 - 22:00

အခြေခံ/အလယ်အလတ်/အဆင့်မြင့် သင်တန်းဆိုင်ရာ အချက်များ)
၁။    သင်တန်းသို့တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရှိသူများ
  (က)   အခြေခံအဆင့်သင်တန်းများ
          (၁)    အငယ်တန်းစာရေးများ (လစာနှုန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀)
          (၂)    အကြီးတန်းစာရေးများ(လစာနှုန်းကျပ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) သို့မဟုတ်

            ဖော်ပြပါလစာနှုန်းရ အဆင့်တူဝန်ထမ်းများ၊

   (ခ)   အလယ်အလတ်အဆင့် သင်တန်းများ

(၁)        ဌာနခွဲစာရေးကြီးများ(လစာနှုန်းကျပ်၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)နှင့်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များ

(၂)        အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း / ပထမအဆင့်တက်ရောက်ပြီးသောဝန်ထမ်းများ

(ဖြေဆိုပြီးခဲ့သောစာမေးပွဲအမှတ်စဥ်နှင်‌့စာမေးပွဲခုံအမှတ်ဖော်ပြရန်)

   (ဂ)   အဆင့်မြင့်သင်တန်းများ

(၁)        အလယ်အလတ်အဆင့်စာရင်းကိုင်နှင့်ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း/ ဒုတိယအဆင့်တက်ရောက်ပြီးသောဝန်ထမ်းများ

(ဖြေဆိုပြီးခဲ့သောစာမေးပွဲအမှတ်စဥ်နှင့်စာမေးပွဲခုံအမှတ်ဖော်ပြရန်)

(၂)        ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိများ (လစာနှုန်းကျပ်၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)နှင့် အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များ သည်‌ B.com, B.Act, DA ,CPA ဘွဲ့ရရှိထားပါက အဆင့်မြင့်စာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းသို့ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။

၂။    သင်တန်းကာလ      -    ၂ လ ခန့်

၃။  ပို့ချမည့်အချိန်နှင့်နေ့များ(အစိုးရရုံးပိတ်ရက်မပါ)

  (က)   တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အထိ

  (ခ)    နေ့စဉ် နံနက် ၉:၃၀ မှ ၁၅:၅၀ နာရီအထိ

၄။ သင်တန်းသားများအားကြိုတင်အသိပေးရန်အချက်

   (က)  သင်တန်းမှချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းတစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်ခဲ့လျှင် သင်တန်းသားအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပြီး မိခင်ဌာနသို့ ပြန်လည်စေလွှတ်မည်။
   (ခ)   သင်တန်းတက်ရောက်ချိန်၇၅% မပြည့်သူများအား သင်တန်းသားအဖြစ်မှပယ်ဖျက်၍ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်မပြုကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။