ဘာသာရပ္မ်ား

Monday, December 29, 2014 - 00:00

စာရင္းစစ္

စာရင္းစစ္မွဴး

၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း

၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း

ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း

ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း

ဦးစီးဌာနစာရင္း   ထားနည္း

ဦးစီးဌာနစာရင္းထားနည္း

စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း

စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း

အေျခခံစာရင္းပညာ

ျမန္မာနိုင္ငံစာရင္းကိုင္စံမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏စာရင္း ထားနည္း

စတိုပစၥည္းစာရင္းထား နည္းနွင့္ရံုးလုပ္ငန္း

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား  စစ္ေဆးျခင္း

 

 

ဘဏ္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း

 

 

စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း

 

 

Performance Audit

 

 

၁၀

EDP Audit

 

 

၁၁

Environmental Audit

 

 

၁၂

တန္ဖိုးတြက္စာရင္းပညာ

 

 

၁၃

ျမန္မာနိုင္ငံစာရင္းစစ္စံ

 

 

၁၄

ဆံုးရႈံးမႈ၊ မသမာမႈမ်ားျဖစ္နိုင္သည္႔ နယ္ပယ္ မ်ား၏ ဧရိယာမ်ားကို မည္သို႔စစ္ေဆးရမည္႔ အခ်က္မ်ား