ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဘာသာရပ်များ

Monday, December 29, 2014 - 00:00

စာရင်းစစ်

စာရင်းစစ်မှူး

ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း

ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း

ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း

ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း

ဦးစီးဌာနစာရင်း   ထားနည်း

ဦးစီးဌာနစာရင်းထားနည်း

စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း

စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း

အခြေခံစာရင်းပညာ

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကိုင်စံများနှင့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏စာရင်း ထားနည်း

စတိုပစ္စည်းစာရင်းထား နည်းနှင့်ရုံးလုပ်ငန်း

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ  စစ်ဆေးခြင်း

 

 

ဘဏ်များစစ်ဆေးခြင်း

 

 

စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးခြင်း

 

 

Performance Audit

 

 

၁၀

EDP Audit

 

 

၁၁

Environmental Audit

 

 

၁၂

တန်ဖိုးတွက်စာရင်းပညာ

 

 

၁၃

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းစစ်စံ

 

 

၁၄

ဆုံးရှုံးမှု၊ မသမာမှုများဖြစ်နိုင်သည့် နယ်ပယ် များ၏ ဧရိယာများကို မည်သို့စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ