ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း ပြီးဆုံးပါက ဘာအောင်လက်မှတ် ရရှိမှာလဲ?

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း ပီးဆုံးပါက လက်မှတ်ရပြည်သူ စာင်းကိုငစာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ် (Certified Public Accountant Examination Passed Certificate) ကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။