အာရွတိုက္ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားအဖြဲ႕နွင့္ ဆက္သြယ္မွႈ

၁။    အာရွတိုက္ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားအဖြဲ႕ ASOSAI သည္ INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ား အဖြဲ႕ ၾကီး၏ Regional Working Group (၇)ခုအနက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

၂။    အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားအဖြဲ႕ၾကီး INTOSAI ၏ အျခား Regional Working Group (၆)ခုမွာ (1) Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions (OLACEFS) (2) African Organization of Supreme Audit Institutions (AFROSAI) (3) Arab Organization of Supreme Audit Institutions (ARABOSAI) (4) South Pacific Association of Supreme Audit Institutions (SPASAI) (5) Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions (CAROSAI) (6) European Organization of Supreme Audit Institutions (EUROSAI) တို႕ျဖစ္ပါသည္။

၃။    ၁၉၇၈ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ASOSAI Charter ကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၉ခုနွစ္ေမလတြင္ ASOSAI Rules and Regulations စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အသီးသီးေရးဆြဲ ျပဌာန္းနိုင္ခဲ့ျပီး အဖြဲ႕၀င္ (၁၁)နိုင္ငံျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ႕ပါသည္။

၄။     ASOSAI သည္ ပဓာနအဖြဲ႕၀င္ Primary Member နိုင္ငံမ်ားနွင့္ အရံအဖြဲ႕၀င္ Associate Member မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရာ လက္ရွိ ပဓာနအဖြဲ႕၀င္ နွင့္ အရံအဖြဲ႕၀င္ (၄၅) နိုင္ငံ ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါ သည္။

၅။    ASOSAI ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
(က)    အစိုးရ က႑စစ္ေဆးေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ဗဟုသုတမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံမ်ားအၾကား၊ နားလည္မႈ နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမွင့္ၾကရန္၊
(ခ)    အစိုးရ စာရင္းစစ္မ်ား၏ အရည္အေသြးနွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈနွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာဆည္းပူးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပိုးရန္၊
(ဂ)    အစိုးရက႑ စစ္ေဆးေရးအပိုင္းက႑ရွိ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္လည္း ဆက္သြယ္ နိုင္ရန္နွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဗဟိုဌာနအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ဃ)    ေဒသတြင္းအုပ္စုအဖြဲ႕မ်ားအၾကားနွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစိုးရ စာရင္းစစ္မ်ားအၾကား ညီအစ္ကိုေသြးသားရင္းခ်ာသဖြယ္အနီးကပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား တိုးျမွင့္ၾကရန္၊

၆။    ASOSAI အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
(က)    စစ္ေဆးေရးပိုင္း၊ ၄င္းနွင့္ဆက္စပ္သည့္ က႑ရပ္မ်ားတြင္ အသိအတတ္ပညာဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယင္းသို႕ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္း နွင့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊
(ခ)    အစိုးရက႑ စစ္ေဆးေရးနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ဗဟုသုတမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္နိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္း၊
(ဂ)    ASOSAI ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အျခားတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၇။    ASOSAI သည္ မ်ားေျမာင္လွေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ Organမ်ားျဖင့္ ၄င္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားျပည့္ေျမာက္ေစပါသည္။ အဓိကOrgan မ်ားမွာ (၁) ညီလာခံ Assembly (၂) အုပ္ခ်ဳပ္မႈဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ Governing Board (၃) အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး Secretariat (၄) စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ Audit Committee တို႕ျဖစ္ပါသည္။

၈။    ၁၉၉၆ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က)    အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနသည့္ စာရင္းကိုုင္၊ စာရင္းစစ္ အတတ္ပညာ ရပ္မ်ား၊ နည္းပညာရပ္မ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ားရရွိနိုင္ျခင္း၊
(ခ)    ေခတ္မီသည့္ အစိုးရစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား၊ နည္းနိႆယ်မ်ားျဖင့္၊ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အက်ိဳးရွိစြာ၊ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်နိုင္ျခင္း၊
(ဂ)     စာရင္းကိုင္၊ စာရင္းစစ္ အတတ္ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ား  ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း၊
(ဃ)    အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံမ်ားအၾကား စာရင္းကိုင္၊ စာရင္းစစ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ဗဟုသုတမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္၍ ေတြ႕ၾကံဳလာရသည့္ အခက္အခဲ၊ အဟန္႕အတား၊ စိန္ေခၚမႈုမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေက်ာ္လြႊားနိုင္ျခင္း၊
(င)    ASOSAI အဖြဲ႕၏စရိတ္၊ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ၄င္းအဖြဲ႕မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္ အာရွတိုက္ ေဒသအုပ္စု Asia Regional Group အတြင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀း မ်ား၊ သင္တန္းမ်ားသို႕ တက္ေရာက္နိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိျခင္း၊
(စ)    အထက္ပါ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားေၾကာင့္စာရင္းစစ္၀န္ထမ္းမ်ား ၏လုပ္ရည္ ကိုင္ရည္၊ အဆင့္အတန္းမ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ား၊ တိုးတက္လာျပီး ကမၻာနွင့္အမွီ ရင္ေဘာင္တန္း စြမ္းေဆာင္လုပ္ကိုင္နိုင္ျခင္း၊
(ဆ)     ASOSAIမွ လစဥ္ထုတ္ျပန္သည့္ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းစာေစာင္မ်ားနွင့္ အခါအားေလ်ာ္ စြာ ထုတ္ျပန္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္စံမ်ား(International Accounting Standards) ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာရင္းစစ္စံမ်ား (International Auditing Standards) နွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ မြမ္းမံခ်က္မ်ား၊ အသစ္မ်ား၊ လတ္တေလာျပႆနာမ်ား Current Issues မ်ား သိရွိေလ့လာနိုင္ျခင္း၊

http://www.asosai.org