အာရှတိုက်ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်မှှု

၁။    အာရှတိုက်ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအဖွဲ့ ASOSAI သည် INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ အဖွဲ့ ကြီး၏ Regional Working Group (၇)ခုအနက် တစ်ခု ဖြစ်သည်။

၂။    အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများအဖွဲ့ကြီး INTOSAI ၏ အခြား Regional Working Group (၆)ခုမှာ (1) Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions (OLACEFS) (2) African Organization of Supreme Audit Institutions (AFROSAI) (3) Arab Organization of Supreme Audit Institutions (ARABOSAI) (4) South Pacific Association of Supreme Audit Institutions (SPASAI) (5) Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions (CAROSAI) (6) European Organization of Supreme Audit Institutions (EUROSAI) တို့ဖြစ်ပါသည်။

၃။    ၁၉၇၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ASOSAI Charter ကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၇၉ခုနှစ်မေလတွင် ASOSAI Rules and Regulations စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လည်းကောင်း၊ အသီးသီးရေးဆွဲ ပြဌာန်းနိုင်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင် (၁၁)နိုင်ငံဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၄။     ASOSAI သည် ပဓာနအဖွဲ့ဝင် Primary Member နိုင်ငံများနှင့် အရံအဖွဲ့ဝင် Associate Member များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရာ လက်ရှိ ပဓာနအဖွဲ့ဝင် နှင့် အရံအဖွဲ့ဝင် (၄၅) နိုင်ငံ ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါ သည်။

၅။    ASOSAI ဖွဲ့စည်းရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က)    အစိုးရ ကဏ္ဍစစ်ဆေးရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အတွေ့အကြုံ၊ဗဟုသုတများအချင်းချင်း ဖလှယ်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား၊ နားလည်မှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ကြရန်၊
(ခ)    အစိုးရ စာရင်းစစ်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်များ ပိုမိုတိုးတက်စေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာဆည်းပူးမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် အထောက်အပံ့များ ပံ့ပိုးရန်၊
(ဂ)    အစိုးရကဏ္ဍ စစ်ဆေးရေးအပိုင်းကဏ္ဍရှိ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ဆက်သွယ် နိုင်ရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ဗဟိုဌာနအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဃ)    ဒေသတွင်းအုပ်စုအဖွဲ့များအကြားနှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အစိုးရ စာရင်းစစ်များအကြား ညီအစ်ကိုသွေးသားရင်းချာသဖွယ်အနီးကပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် မှုများ တိုးမြှင့်ကြရန်၊

၆။    ASOSAI အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က)    စစ်ဆေးရေးပိုင်း၊ ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် ကဏ္ဍရပ်များတွင် အသိအတတ်ပညာဆိုင်ရာ သုတေသနများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တွန်းအားပေးခြင်း နှင့် သုတေသနစာတမ်းများ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ခ)    အစိုးရကဏ္ဍ စစ်ဆေးရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတများ၊ အချင်းချင်း ဖလှယ်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးပွဲများ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများ ဦးဆောင်ကျင်းပခြင်း၊
(ဂ)    ASOSAI ဖွဲ့စည်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ပြည့်မြောက်စေရန် လိုအပ်သော အခြားတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၇။    ASOSAI သည် များမြောင်လှသော လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် Organများဖြင့် ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက် များပြည့်မြောက်စေပါသည်။ အဓိကOrgan များမှာ (၁) ညီလာခံ Assembly (၂) အုပ်ချုပ်မှုဦးဆောင် အဖွဲ့ Governing Board (၃) အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး Secretariat (၄) စာရင်းစစ်ကော်မတီ Audit Committee တို့ဖြစ်ပါသည်။

၈။    ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
(က)    အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသည့် စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ် အတတ်ပညာ ရပ်များ၊ နည်းပညာရပ်များ၊ ဗဟုသုတများရရှိနိုင်ခြင်း၊
(ခ)    ခေတ်မီသည့် အစိုးရစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ၊ နည်းနိဿယျများဖြင့်၊ စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းရပ်များတွင် အကျိုးရှိစွာ၊ ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်ခြင်း၊
(ဂ)     စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ် အတတ်ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်မှု အရည်အသွေးများ  ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း၊
(ဃ)    အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတများ၊ အချင်းချင်းဖလှယ်၍ တွေ့ကြုံလာရသည့် အခက်အခဲ၊ အဟန့်အတား၊ စိန်ခေါ်မှုုများကို ပူးပေါင်းဖြေရှင်းကျော်လွှားနိုင်ခြင်း၊
(င)    ASOSAI အဖွဲ့၏စရိတ်၊ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ၎င်းအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အာရှတိုက် ဒေသအုပ်စု Asia Regional Group အတွင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစည်းအဝေး များ၊ သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရရှိခြင်း၊
(စ)    အထက်ပါ အခွင့်အလမ်းကောင်းများကြောင့်စာရင်းစစ်ဝန်ထမ်းများ ၏လုပ်ရည် ကိုင်ရည်၊ အဆင့်အတန်းများ၊ အရည်အသွေးများ၊ တိုးတက်လာပြီး ကမ္ဘာနှင့်အမှီ ရင်ဘောင်တန်း စွမ်းဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊
(ဆ)     ASOSAIမှ လစဉ်ထုတ်ပြန်သည့် ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းစာစောင်များနှင့် အခါအားလျော် စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းကိုင်စံများ(International Accounting Standards) ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရင်းစစ်စံများ (International Auditing Standards) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပြောင်းလဲပြင်ဆင် မွမ်းမံချက်များ၊ အသစ်များ၊ လတ်တလောပြဿနာများ Current Issues များ သိရှိလေ့လာနိုင်ခြင်း၊

http://www.asosai.org