ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ကင်းမလင်းကျွန်းလမ်း ၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက် ၊ ပုသိမ်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်း    : ၀၄၂-၂၄၆၀၁
ဖက်စ် : ၀၄၂-၂၅၃၂၆

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

ဒေါ်ကေသီစိန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း    :  ၀၄၂-၂၄၆၀၁
မိုဘိုင်း : ၀၉-xxxx

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ

စဉ် ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
  ပုသိမ်ခရိုင်
  (၁) ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်
  (၂) ကျုံပျော်မြို့နယ်
  (၃) ငပုတောမြို့နယ်
  (၄) ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်
  (၅) ပုသိမ်မြို့နယ်
  (၆) ရေကြည်မြို့နယ်
  (၇) သာပေါင်းမြို့နယ်
  ဖျာပုံခရိုင်
  (၁) ကျိုက်လတ်မြို့နယ်
  (၂) ဒေးဒရဲမြို့နယ်
  (၃) ဖျာပုံမြို့နယ်
  (၄) ဘိုကလေးမြို့နယ်
  မြောင်းမြခရိုင်
  (၁) မြောင်းမြမြို့နယ်
  (၂) ဝါးခယ်မမြို့နယ်
  (၃) အိမ်မဲမြို့နယ်
  မအူပင်ခရိုင်
  (၁) ညောင်တုန်းမြို့နယ်
  (၂) ဓနုဖြူမြို့နယ်
  (၃) ပန်းတနော်မြို့နယ်
  (၄) မအူပင်မြို့နယ်
  ဟင်္သာတခရိုင်
  (၁) ကြံခင်းမြို့နယ်
  (၂) ဇလွန်မြို့နယ်
  (၃) မြန်အောင်မြို့နယ်
  (၄) လေးမျက်နှာမြို့နယ်
  (၅) ဟင်္သာတမြို့နယ်
  (၆) အင်္ဂပူမြို့နယ်
  လပွတ္တာခရိုင်
  (၁) လပွတ္တာမြို့နယ်
  (၂) မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်