ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်းကို ဘယ်မှာ တက်ရောက်နိုင်ပါသလဲ?

ဒီပလိုမာစာင်းကိုငသင်တန်းကိုုံအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာင်းစစ်ချုပ်ုံး၊ နေပြည်တော်သင်တန်ကျောင်းနှင့် အမှတ် ၁/၁၉၊ သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ ပြည်ထောင်စုစာင်း စစ်ချုပ်ုံး၊ န်ကုန်သင်တန်းကျောင်း၊ အလုံမြို့နယ်တို့တွင် တက်ောက်နိုင်ပါတယ်။