ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း အတွက်ပေးသွင်းရမည့် အခကြေးငွေနှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို ဖော်ပြပေးပါ။

- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း/ ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း ကျာင်းအပ်နှံရန်အတွက် သင်တန်းေကြး ၂ဝ,၀၀၀ကျပ်၊ မှတ်ပုံတင်ေကြး ၂,၀၀၀ကျပ်၊ လျှောက်လွှာေကြး ၁၀၀ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၂၂,၀၀ကျပ် ပေးသွင်း၍ နိုင်ငသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း+ မိတ္တူ)ပတ်စပိုအရွယ် ဓာတ်ပုံ () ပုံတို့နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားရပါမယ်။