ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် သင်တန်းတွင် ဘယ်ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားရမှာလဲ?

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်းတွင်

- ဘောဂဗေဒ (Economics)

- စီးပွားရေးဥပဒေ(Commercial Law)

- ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်အထွေထွေဗဟုသုတ(General Commercial knowledge)

- စာရင်းရေးစာရင်းကိုင်(Book Keeping & Accountancy)

- စီးပွားရေးသင်္ချာနှင့် စာရင်းအင်း (Business Mathematics & Statistics) ဘာသာရပ် များကို သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။

စီးပွားရေးဥပဒေ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် အထွေထွေဗဟုသုတဘာသာရပ်မှလွဲ၍ ကျန် ဘာသာရပ် ၃-ခုကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါ တယ်။

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း)သင်တန်း တွင်

- စာရင်းကိုင်ပညာရပ်(Accounting)

- ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံခြင်း (Financial Reporting)

- တန်ဖိုးတွက်စာရင်းကိုင်ပညာ (Cost Accounting)

- ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း (Service Regulation & Financial Regulation)

- စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း (Auditing)

- သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနှင့် စနစ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မူပညာ (Information & Communication Technology and system Development) ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း ဘာသာရပ်မှလွဲ၍ ကျန်ဘာသာရပ် ၅-ခုကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။