Mini Data Center ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း (Only Service) (တစ်နှစ်စာ) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၊ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များနှင့် Request for Proposal