ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ဒေါ်ခိုင်ခိုင်အောင်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

ဒေါ်ခိုင်ခိုင်အောင်

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၃၅

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၃၄၁၃

မိုဘိုင်းဖုန်း

၉၅-၉-*****

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၃၉

အီးမေးလ်

kkadec@gmail.com,khinekhineaung@oagmac.gov.mm

ရုံးလိပ်စာ

ရုံးအမှတ် ၁၂ ၊ နေပြည်တော်

အိမ်လိမ်စာ

------------------