ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန)

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 ဒေါ်ခင်ခင်သီ

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-

မိုဘိုင်းဖုန်း

၉၅-၉-*****

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၃၄၀၇

အီးမေးလ်

 

ရုံးလိပ်စာ

ရုံးအမှတ် ၁၂ ၊ နေပြည်တော်

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

အိမ်လိမ်စာ

------------------